Hoppa till innehåll

Handläggning av transiteringsdokument vid fartygs ankomst till hamn i Finland

20.9.2011 12.17 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.24
Pressmeddelande

156/2011, JR/HeL

I sjötrafik transporteras varor antingen i reguljär trafik eller i annan än reguljär trafik. Denna anvisning handlar om hur transiteringsdokument för varor som anländer i sjötrafik handläggs i destinationshamnen i Finland

1. Reguljär trafik

Rederier kan på ansökan beviljas tillstånd till reguljär fartygslinje. Trafiken på fartygslinjen ska vara reguljär och de fartyg som används på linjen ska endast gå i trafik mellan hamnar inom gemenskapens tullområde. För varor som anländer på en reguljär fartygslinje behöver ingen summarisk deklaration lämnas in eftersom dessa varor alltid anses vara gemenskapsvaror, eller så är varorna underkastade transiteringsförfarande.

Varorna på en reguljär fartygslinje kan omfattas av normalt transiteringsförfarande, då de hänförts till förfarandet med en separat transiteringsdeklaration. Varorna på en reguljär fartygslinje kan också transporteras enligt ett förenklat transiteringsförfarande, ett s.k. manifesttransiteringsförfarande, om rederiet beviljats tillstånd att enligt artikel 448 i tillämpningskodexen för tullkodexen använda ett manifest som transiteringsdeklaration i stället för den vanliga transiteringsdeklarationen.

Varorna som transporterats enligt normalt transiteringsförfarande behöver inte skilt visas upp för Tullen i fartygets destinationshamn, om denna inte samtidigt är bestämmelsetullkontor för transiteringen. Vid manifesttransitering ska det manifest som används som transiteringsdeklaration däremot visas upp i destinationshamnen för att transiteringen ska kunna avslutas. Enligt bilaga 1 till Tullstyrelsens beslut 204/010/2010 ska det för varor som transiterats enligt förenklat transiteringsförfarande lämnas in en elektronisk summarisk deklaration (IE344) för tillfällig lagring av varorna och en separat anmälan om uppvisande (IE347).

2. Icke-reguljär trafik

Om ett rederi inte har tillstånd till reguljär fartygslinje eller om rederiets fartyg går i trafik mellan gemenskapshamnar och tredjelandshamnar, är det fråga om annan än reguljär trafik. I sådan trafik ska en summarisk införseldeklaration (IE315) lämnas in för alla varor som anländer från tredje land. Om fartyget anländer från en annan gemenskapshamn, ska en summarisk deklaration (IE344) avges för varor som lossas. Också en anmälan om uppvisande (IE347) ska lämnas in för varorna.

2.1 Att styrka gemenskapsstatus i annan än reguljär trafik

Varor som anländer i annan än reguljär trafik (annan trafik) betraktas i princip som tredjelandsvaror och då ska varornas gemenskapsstatus styrkas för Tullen. Gemenskapsstatus kan styrkas med ett T2L(F)-dokument. Tullstyrelsen har den 24 maj 2010 gett föreskrift dnr 89/010/10, enligt vilken gemenskapsstatus för varor som transporteras på ett fartyg som inte trafikerar en reguljär fartygslinje också kan styrkas med ifrågavarande anteckning i en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration som lämnas in elektroniskt till AREX-systemet. Förfarandet möjliggör att dessa varor automatiskt kan kvitteras som tullklarerade och att de inte antecknas i bokföringen för det tillfälliga lagret i onödan.

2.2 Varor som underkastade transiteringsförfarande anländer med fartyg på annan än reguljär fartygslinje

Det är också möjligt att transportera varor enligt transiteringsförfarande på fartyg som inte går på en reguljär fartygslinje. Då avbryts transiteringsförfarandet för den tid som sjötransporten tar. För alla varor som lossas i destinationshamnen ska ändå en summarisk deklaration (IE315 eller IE344) lämnas in. Därför ska också varor som hänförts till transiteringsförfarande visas upp för Tullen i fartygets destinationshamn. Transiteringsdeklarationen ska visas upp innan transporten kan fortsätta från hamnen till det bestämmelsetullkontor som angetts i transiteringsdeklarationen. I samband med att transiteringsdeklarationen visas upp registrerar tulltjänstemannen varorna som tullklarerade i AREX-systemet.

Om man vill överföra varor som anlänt underkastade transiteringsförfarande till ett nytt transiteringsförfarande utan tillfällig lagring, ska den föregående transiteringen avslutas och dess referensnummer anges i den nya transiteringsdeklarationen på varupostnivå som föregående förfarande. Också i detta fall ska tulltjänstemannen registrera varorna som tullklarerade i AREX-systemet.

Exempel:
En T1-transitering som påbörjats i Italien kommer från Tyskland till Kotka med ett fartyg på annan än reguljär fartygslinje. Man vill överföra transiteringsvarorna från T-transiteringsförfarande till TIR-förfarande utan att lägga upp varorna på ett tillfälligt lager i Kotka. I detta fall anges T-transiteringens referensnummer (t.ex. MRN eller referensnummer vid reservförfarandet) som tullklareringens kod i AREX-systemet. Samtidigt avslutas transiteringen och varorna hänförs till TIR-förfarandet. Då ska den avslutade T-transiteringens referensnummer anges som föregående förfarande på varupostnivå för TIR-förfarandet.

TMD