Hoppa till innehåll

Pakistan, tullförmåner och tullkvoter fr.o.m. 15.11.2012: Ändring av tolkning gällande TMD nr 132/010/2012 och 133/010/2012

3.12.2012 13.50
Pressmeddelande

143/2012, MNy/LL

Produkter med ursprung i Pakistan har beviljats brådskande autonoma handelsförmåner genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 1029/2012, EUT L 316, 14.11.2012, s. 43-53. Förordningen trädde i kraft den 15 november 2012 och tillämpas till den 31 december 2013.

Enligt en ny tolkning från kommissionen kan de ursprungscertifikat formulär A (Form A med särskilda uppgifter) som berättigar till dessa förmåner utfärdas i Pakistan redan den dag då förordningen publicerades, dvs. den 14 november 2012, för produkter som exporteras från Pakistan den dagen eller senare. Begäran om överlåtelse till fri omsättning kan dock göras i EU först när förordningen trätt i kraft, dvs. fr.o.m. den 15 november 2012.

Tolkningsändringen gäller både de kvotfria tullförmånerna enligt förordningens bilaga I och de tullförmåner som förvaltas med tullkvoter enligt bilaga II.  

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD