Hoppa till innehåll

Beslut om ändring av Tullstyrelsens beslut dnr 184/010/2009

1.2.2010 9.24
Pressmeddelande

22/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

    Föreskrift

Dnr
22/010/10         

 Datum
1.2.2010

Författningsgrund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2913/1992, kommissionens förordning (EG) nr 2452/93 och den nationella tullagen 4 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 3.2.2010 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, företag som transporterar varor som förs ut ur EU:s tullområde och andra aktörer som direkt eller indirekt medverkar i handeln med sådana varor

Ansvaret för inlämning av anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel till Tullen ligger i regel hos det transportbolag i sjö- flyg- eller järnvägstrafik som svarar för den fysiska transporten av exportvaran från Finland till utlandet – antingen direkt till tredje land eller till ett annat EU-land för vidarebefordran.

I sista stycket under punkt 2.2. i Tullstyrelsens beslut 184/010/2009 konstateras det i fråga om anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel felaktigt att ”för inlämnandet av dessa anmälningar ansvarar i regel den transportfirma som inom ramen för ett transportavtal har åtagit sig att transportera varan i sjö-, flyg-, järnvägs- eller vägtrafik”. Genom detta beslut ersätts denna mening med följande: ”För inlämnandet av dessa anmälningar ansvarar i regel den transportfirma i sjö-, flyg-, järnvägstrafik som fysiskt transporterar varan från ett i Finland beläget och i EU:s tullagstiftning avsett utförselställe till ett annat land.”

TMD