Övervakningen av posttrafiken årets tullfunktion år 2013

15.5.2014 9.00
Pressmeddelande

Övervakningen av posttrafiken valdes till årets tullfunktion år 2013 på tulledningens rådplägningsdagar i Snappertuna. Till övervakningen av posttrafiken hör Flygtullens grupp för postövervakning, narkotikahundförarna och den rörliga bevakningen.Verksamheten stöds av brottbekämpningen vid Helsinfors-Vanda flygplats och av brottsanalysgruppen vid Tullaboratoriet.

Övervakningen av posttrafiken har på ett framgångsrikt sätt bekämpat den explosivt växande strömmen av droger, dopningsmedel, olagliga mediciner och produktförfalskningar som beställs via nätet. Uppgången i antalet brott som Tullen avslöjat har nästan helt och hållet uppdagats inom övervakningen av posttrafiken.

– Att funktionen för övervakning av posten har lyckats så bra med sin process beror till stor del på det utmärkta interna samarbetet med bland annat Tullaboratoriet och brottsbekämpningen samt, inom tullbehandlingen av postvaror, på det friktionsfria samarbetet med Tullens elektroniska servicecentral och tullenheternas förtullningsställen, konstaterar tullchef Mika Pitkäniemi.

År 2013 kom sammanlagt 10 724 brott till Tullens kännedom. Antalet brott har ökat med 130 procent under de sju senaste åren (2007–2013). År 2013 uppdagades nästan 40 procent av brottsfallen vid Flygtullen.

Antalet brott och omhändertaganden som har med mediciner att göra har ökat stadigt vid Flygtullen. År 2004 rapporterades 210 läkemedelsbrott, och år 2013 var antalet redan uppe i 1 437 fall.

Alla kontroller på en och samma gång

Vid Helsinfors-Vanda flygplats görs granskningarna av varor eller försändelser samt kontrollåtgärderna som rör tullbeskattning på en och samma gång. Granskningarna riktas in på försändelserna genom riskanalys samt med hjälp av övervakningsteknologi och narkotikahundar. Avsikten med en god koordinering av övervakningsverksamheten är att vålla så liten olägenhet som möjligt för smidigheten i utrikestrafiken.

I Tullens verksamhet ligger fokus på kännedom om aktörerna i utrikeshandeln, om godstrafiken och om varor, förbud och begränsningar samt på expertis inom tullförfaranden.

Den starka tillväxten i näthandeln gör sig påmind i posttrafiken vid Flygtullen. I synnerhet har antalet olagliga läkemedelsförsändelser ökat under de senaste åren. Samtidigt har även den illegala införseln av narkotika ökat. När nya trender och tillvägagångssätt inom brottsligheten framträder för första gången i Finland sker detta ofta vid Helsingfors-Vanda flygplats. Därför satsar Tullen också på internationellt samarbete med tullförvaltningarna i olika länder för att garantera informationsutbytet.

Mera information:

Tullchef Mika Pitkäniemi, tfn 040 332 3863
Tullöverinspektör Kirsi Taipale, tfn 040 332 3863

Pressmeddelande