Hoppa till innehåll

Övergångstiden för avgående trafik går ut i vissa fall som avses i lagstiftningen om säkerhetsreformen

1.11.2011 12.51 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.49
Pressmeddelande

178/2011, TE/JR

Tullstyrelsen

         Föreskrift

   

Dnr
178/010/11

         Datum
         31.10.2011

 

Författningsgrund
Tullkodexen, tillämpningskodexen, kommissionens förordning nr 273/2009
Tullagen 4 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.12.2011 tills vidare

Målgrupper
Transportfirmor, lagerhavare, exportörer och speditionsfirmor

För varor som anländer till eller lämnar Europeiska unionen ska man till Tullen lämna s.k. säkerhetsuppgifter enligt lagstiftningen om säkerhetsreformen. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i de fall och inom de tidsfrister som anges i lagstiftningen.

I enlighet med EU:s praxis med övergångstid, s.k. ”grace period”, avstod den finska tullen från att påföra sanktioner mot de kunder som inte lämnade dessa uppgifter elektroniskt. Denna praxis upphörde den 30 juni 2011 vad ankommande trafik beträffar.

Enligt Tullstyrelsens beslut 204/010/10 av den 30 december 2010 beviljades aktörerna inom flygtrafiken nationell övergångstid för elektronisk deklarering vid utförsel i fall där varorna avgår från Finland med flyg.

1. Inlämning av summarisk utförseldeklaration för varor som ska lämna EU

Vid avgående trafik går övergångstiden ut i Europeiska unionen senast den 31 december 2011. Från början av år 2012 ska man för varor som förs ut ur EU via Finland lämna in en summarisk utförseldeklaration, om det för varorna inte lämnats in en tulldeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna, t.ex.

  • exportdeklaration,
  • transiteringsdeklaration,
  • summarisk (införsel)deklaration för varor som efter ankomsten varit i tillfällig lagring i högst 14 dygn på samma plats varifrån de förs ut.

I artikel 592a i tillämpningskodexen beskrivs också andra situationer då ingen summarisk utförseldeklaration behöver lämnas in.

2. Inlämnande av anmälan om ankomst till utförselstället i flygtrafik

Fr.o.m. den 1 december 2011 ska man inlämna en elektronisk anmälan om exportvarors ankomst till utförselstället samt därtill hörande anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel också för varor som förs ut ur med flyg. Dessa anmälningar har krävts sedan tidigare för exportvaror som förs ut sjövägen eller på järnväg. Enligt EU:s lagstiftning är det i sista hand exportören som ansvarar för att anmälan om ankomst till utförselstället lämnas in. Om exportören vill kan han med t.ex. en aktör inom flygtrafiken komma överens om inlämningen av anmälan. Flygbolagen svarar för att anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel lämnas in.

3. Försummelse av deklarationsskyldighet

När varor som lastats på ett transportmedel ska föras ut ur EU via Finland och de deklarationer som förutsätts i lagstiftningen inte lämnats in på ett behörigt sätt inom de tidsfrister som gäller för varje transportsätt före varornas utförsel ur gemenskapen, ska deklarationerna upprättas omedelbart innan varorna förs ut ur EU:s tullområde.

Om deklarationen avges efter tidsfristen kan varutransporten bli fördröjd. Tullen kan också påföra felavgift för försummelse av deklarationsskyldigheten i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Vid problem i datasystem ska Tullens anvisningar om reservförfarande iakttas.

TMD