Hoppa till innehåll

Övergång till reservförfarande vid T- och TIR-transiteringsförfaranden

Utgivningsdatum 29.10.2010 14.33 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.17
Pressmeddelande

170/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

    Föreskrift

Dnr
170/010/2010

    Datum
    29.10.2010

Författningsgrund
Kommissionens förordning (EU) nr 2454/93, bilagorna 30a, 37, 37 d och 45a
Tullagen (1466/1994), 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.11.2010 tills vidare

Målgrupper
Kunder som använder sig av transiteringsförfaranden

Föreskrifter som upphävs
Med detta meddelande ersätts Tullstyrelsens cirkulär 151/010/07 (TMD 152/2007), 156/010/07 (TMD 158/2007) och 172/010/09 med anvisningar om övergång till reservsystemet vid transiteringsförfarandet och om användning av webblanketten.

Det är möjligt att tillämpa reservförfarandet när Tullens eller kundens transiteringsprogram eller förbindelsen mellan kundens och Tullens transiteringsprogram inte kan behandla elektroniska deklarationer. Tullen beviljar kunden tillstånd att övergå till reservförfarandet efter att en anmälan om övergång till reservförfarande har tagits emot.

Inlämning av anmälan om övergång till reservförfarande

Övergången till reservförfarandet kan endast ske med en anmälan till Tullen på följande sätt:

- Anmälan om övergång till reservförfarande skickas i fråga om godkända avsändare eller mottagare till Tullens elektroniska förtullningscentral.

- Kunder som använder ett webbprogram eller EDI-deklarering kan lämna anmälan till det planerade avgångstullkontoret. Då beviljas tillståndet genom att reservförfarandet påbörjas vid tullkontoret.

Anmälningarna om övergång till reservförfarande ska skickas med en webblankett på adressen:

tulli.fi > Transiteringsblanketter > Reservförfarande vid transitering

Om man inte kan använda webblanketten kan anmälan om att övergå till reservförfarande lämnas in genom att faxa tullblankett nr 289r_10 ”Anmälan om att övergå till reservförfarande vid transitering” eller någon annan anmälan med motsvarande uppgifter till faxnummer 020 39 1116. Kunder som använder ett webbprogram eller EDI-deklarering kan göra anmälan muntligt vid avgångstullkontoret.

Blanketter som ska användas vid reservförfarandet för T-transitering och ifyllning av dem

Vid T-transiteringar kan man som transiteringsdeklaration under reservförfarandet använda antingen enhetsdokumentet (SAD-blankett) eller transiteringsföljedokumentet (TAD). Om transiteringsdeklarationen också innehåller säkerhetsuppgifterna enligt bilaga 30 a till tillämpningskodexen, kan man vid transporter till andra länder än till Norge eller Schweiz också använda transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter (TSAD). När mallen för följedokumentet (TAD eller TSAD) används som transiteringsdeklaration får deklarationen inte vara försedd med en streckkod eller transiteringens MRN-nummer (MRN=Movement Reference Number).

Vid reservförfarandet tillämpas bestämmelserna i bilaga 37d till tillämpningskodexen (gäller inte TIR-förfarandet) och blanketten som används ska upprättas enligt bilagorna 37, 45a och (vid behov) 30a.

Reservförfarande för innehavare av TIR-Carnet

Vid TIR-förfarande används TIR-carneten i pappersform som reservförfarande. TIR-reservförfarandet inleds vid avgångstullkontoret på kundens begäran. Begäran kan vara muntlig eller skriftlig. Då kan kundens eget deklarationssystem, ett webbprogram eller Tullens NCTS/TIR-program inte skicka, ta emot eller annars behandla elektroniska TIR-transiteringsdeklarationer. Närmare ifyllningsanvisningar för TIR-carneter finns i Tullstyrelsens föreskrift 197/010/2009.

TMD