Hoppa till innehåll

Tillämpning av förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EG) nr 1005/2009

19.4.2010 15.27 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.34
Pressmeddelande

65/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

        Föreskrift

Dnr

              Datum

65/010/10

              19.4.2010

Författningsgrund
Förordning (EG) nr 1005/2009

Giltighetstid
Fr.o.m. 23.4.2010.

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och ombud

Från och med början av året (1.1.2010) har man tillämpat en ny förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EG) nr 1005/2009. Den nya förordningen ersätter den tidigare ozonförordningen (nr 2037/2000).

Förordningens bilaga 1 innehåller en uttömmande lista över de i förordningen avsedda ämnena som bryter ned ozonskiktet (s.k. kontrollerade ämnen).

Enligt förordningen är utsläppandet på marknaden och användningen av kontrollerade ämnen samt produkter som innehåller dessa ämnen i regel förbjudet. Det är också förbjudet att använda eller släppa ut sådana produkter på marknaden som inte fungerar utan kontrollerade ämnen.

Det är också i regel förbjudet att importera och exportera kontrollerade ämnen samt produkter som är beroende av dessa ämnen. Om denna föreskrift och därtill hörande undantag föreskrivs i förordningens artikel 15, enligt vilken det är tillåtet att importera vissa kontrollerade ämnen bl.a. för laboratorie- och analysändamål, för användning som råmaterial eller som agens i tillverkningsprocessen, för destruktion och för sådana användningsområden som är av avgörande betydelse som avses i bilaga VI. För import krävs då en importlicens som anskaffats hos kommissionen på förhand. Iimportlicenserna beviljas med kvoter som minskar varje år.

Varorna som omfattas av förordningen och varukoderna för dem är många och inbegriper ett stort antal varor som kan innehålla ämnen som förstör ozonskiktet i stratosfären. Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter och utrustning som kan innehålla eller vara beroende av kontrollerade ämnen och över KN-nummer.

Kommissionen har med verkan fr.o.m. den 1 januari 2010 integrerat dessa begränsningar i TARIC-databasen, vilket medfört att ett stort antal tulldeklarationer har stoppats i Tullens system. I praktiken är en stor del av de varor som stoppats av begränsningen inte de i förordningen avsedda begränsade varorna. Kommissionen har för dessa situationer skapat negativa villkorskoder eller tilläggskoder med vilka exportören kan ange att fast en viss varukod omfattas av begränsningen/förbudet så är ifrågavarande varor inte sådana varor som avses i begränsningen/förbudet.

Vid import fungerar de negativa villkorskoderna/tilläggskoderna inte för närvarande på grund av brister i importsystemet. Tullen informerar senare separat hur man i importdeklarationen ska ange att ifrågavarande varor inte är sådana varor som avses i begränsningen/förbudet.

Lagring och återexport av varor som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet

I praktiken innebär förordningen att det är förbjudet att till, från eller via EU-området importera, exportera och återexportera produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av ofullständigt halogenerade klorfluorkolväten (t.ex. HCFC-22 dvs. R-22). Den i förordningen nämnda 45-dagarsregeln kan endast tillämpas på sådana produkter som det är tillåtet att importera eller exportera med tillståndet som beviljas av kommissionen. Eftersom det är förbjudet att importera, exportera och återexportera produkter som innehåller R-22, är det också förbjudet att lagra dylika produkter på gemenskapsområdet.

Tullstyrelsen har dock fått uppgift om att dylika produkter finns lagrade i Finland i tillfälliga lager, tullager och frizoner. En strikt tolkning av förordningen skulle förutsätta att produkterna som finns i lagren förstörs. Detta kunde dock försätta aktörerna i en oskälig situation. För att undvika detta har Finlands miljöcentral (SYKE) och Tullstyrelsen beslutat tillåta återexport av sådana produkter som innehåller R-22 som redan anlänt till landet fram till den 30 juni 2010. Denna tidsfrist är absolut.

Övergångstiden fram till den 30 juni 2010 gäller endast produkter som finns lagrade i tullager och frizoner. Om en container befinner sig i en finsk hamn i tillfällig förvaring i ett lager som drivs av en operatör, ska containern flyttas hänförd till transiteringsförfarandet till EU-gränsen för återexport till Ryssland som en s.k. direkt containerförsändelse inom ramen för tullklareringstiden. 

Om produkter som innehåller R-22 införs till landet efter att detta meddelande har trätt i kraft, ses importen som olaglig. Olaglig import resulterar i att ifrågavarande produkter och utrustning destrueras på kundens bekostnad i destruktionsanläggningar som är i enlighet med ozonförordningen (i Finland Ekokem). 

Ozonförordningens import-, export- och transiteringsförbud gäller också produkter och utrustning som är beroende av kontrollerade ämnen, och dessa förbud kan inte kringgås genom att byta ut ett kylmedium mot ett annat. Enligt statsrådets förordning 452/2009 förutsätts också godkänd behörighetsgivande utbildning för hantering av alla dessa ämnen, inklusive F-gaser. Det kan vara farligt att fylla R-22-maskiner med andra ämnen. I värsta fall kan detta orsaka brandfarliga situationer för den som använder maskinen.

Mera information om förordningen ges av äldre planerare Tapio Reinikainen vid Finlands miljöcentral (SYKE) (tfn 040 579 0809, e-post [email protected]) samt av tullöverinspektör Heli Lampela vid Tullstyrelsen (tfn 040 332 2619, e-post heli.lampela(at)tulli.fi).

TMD