Hoppa till innehåll

Ombud: Kom ihåg fullmakt vid DDP-försändelser

Utgivningsdatum 25.6.2020 8.25

Ett tullombud behöver alltid en skriftlig fullmakt av deklaranten för tulldeklarering av varor. Om ombudet inte har en dylik fullmakt, anses denne agera i eget namn och för egen räkning. Detta innebär att ombudet ansvarar för den tullskuld som uppstår samt för att deklarationens uppgifter om försändelsen är korrekta och fullständiga.

Det är särskilt viktigt att tullombudet har fullmakt när varorna levereras förtullade, dvs. med leveransvillkoret DDP (Delivered Duty Paid). När varorna beställs med leveransvillkoret DDP, tar säljaren vanligtvis hand om hela leveransprocessen, vilken omfattar export- och importformaliteterna, samt betalar tull- och skattekostnaderna. Man ska dock komma ihåg att säljaren inte kan vara förtullningens deklarant, utan deklaranten ska enligt unionens tullkodex alltid vara ett i Europeiska unionen etablerat företag.

Trots att ombudet ofta får uppdraget av säljaren, ska ombudet ha en av deklaranten beviljad fullmakt för att ombudet ska kunna göra tulldeklarationer på deklarantens vägnar. Förtullningarnas deklarant bestäms på basis av fullmakten. Deklaranten ansvarar för den tullskuld som uppstår samt för att uppgifterna i deklarationen är korrekta och fullständiga och att de handlingar som kompletterar deklarationen är äkta, riktiga och giltiga. Som deklarant fungerar vanligtvis antingen en importör som angetts som deklarant eller dennes ombud, beroende på typen av ombudskap.

Om ombudet inte har en av deklaranten beviljad fullmakt, ansvarar ombudet för alla skyldigheter som hänför sig till förtullningarna, t.ex. för att tulldeklarationen och dess bifogade handlingar är äkta, riktiga och giltiga. Ombudet ansvarar också för eventuella tull- och skattepåföljder som uppstår till följd av Tullens efterkontroll.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande