Hoppa till innehåll

Nya tulldeklarationer vid import till Åland

11.6.2020 13.00
Pressmeddelande

Importtulldeklarationer för varor som importeras till Åland från länder utanför EU eller från andra EU-länder förnyas i slutet av 2020. Samtidigt tas en ny kombinerad import- och exportdeklaration i bruk i varutrafiken mellan landskapet Åland och övriga Finland.

Företags deklarationer vid import från länder utanför EU och från andra EU-länder förnyas

Företag ska inge importtulldeklarationerna elektroniskt i slutet av 2020, då importdeklarationerna tas i bruk i Tullens nya tullklareringssystem. Deklarationer för aktiv förädling och tillfällig införsel, förenklade deklarationer samt deklarationer för elström från Sverige förnyas senare, tidigast i slutet av 2021. Importdeklarationen kan inges antingen via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering från företagets eget system. Vid driftavbrott i importsystemet inges importdeklarationerna enligt separata anvisningar om reservförfarandet.

Koder som ska anges i tulldeklarationen ändras. Till exempel för varor som förs in från andra EU-länder till Åland har man tidigare angett 49 som tullförfarandekod. I fortsättningen ska man ange 40 som tullförfarandekod och F15 som ny kod för ytterligare förfarande.

Datainnehållen för importtulldeklarationerna beskrivs i Tullens meddelandebeskrivningar, på sidan Datainnehåll.

Ändrade förfaranden vid import till Åland från andra EU-länder

Deklarationsförfarandet vid import förändras så att kommersiella eller administrativa dokument, såsom faktura eller transportdokument, inte längre kan användas som anmälan av varors ankomst. Samtidigt upphör användningen av ankomstnummer och tullklareringstiden på 10 dagar.

När varor förs in från ett annat unionsland till Åland utan föregående tullförfarande (t.ex. utan transiteringsförfarande), kan tulldeklarationen inte avges på förhand innan varan anländer.

Tulldeklaration också för försändelser av lågt värde

En egen tulldeklaration tas senare i bruk för varuförsändelser av lågt värde, dvs. högst 150 euro, från länder utanför EU. Denna deklaration får innehålla mindre uppgifter än en standardtulldeklaration vid import. Detta beror på en ändring av EU:s mervärdesskattedirektiv. Efter ändringen ska en importtulldeklaration avges för alla varor som importeras från länder utanför EU eller över skattegränsen, också för varor med ett värde på högst 22 euro.

Ny deklaration för företag i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

I varutrafiken mellan Åland och övriga Finland ska tulldeklarationerna också avges elektroniskt från och med slutet av år 2020. En importdeklaration för varor som importeras till Åland utgör samtidigt en exportdeklaration, dvs. en deklaration för avsändning. Med andra ord så fungerar denna nationella skattegränsdeklaration både som tulldeklaration och som anmälan av varors ankomst.

Den nationella skattegränsdeklarationen lämnas in i Tullens importförtullningstjänst för företag, på samma sätt som tulldeklarationerna för varor som kommer från länder utanför EU eller från andra EU-länder. Deklarationen kan också inges i meddelandeform.

Skattegränsdeklarationerna mellan övriga Finland och Åland har ett nationellt bestämt datainnehåll som beskrivs i meddelandebeskrivningarna, under Datainnehåll. Välj fliken FI415A Tulldeklaration och filtrera datainnehållet ”Nationell skattegränsanmälan”.

Även efter ibruktagandet av det nya tullklareringssystemet ska sådana momsregistrerade företag som avger sammandragsdeklarationer till ALA-systemet anmäla varornas ankomst till Tullen med en anmälningsblankett för skattegränsdeklaration.  Datainnehållet i den nuvarande blanketten uppdateras redan i september 2020 så att det motsvarar datainnehållet i den nationella importdeklarationen. Denna deklareringsform (sammandragsdeklaration i ALA-systemet och därtill hörande anmälningsblanketter vid skattegränsen) slopas tidigast i slutet av 2021 då alla deklarationer ska inges i Tullens e-tjänst.

Privatpersoners deklarationer i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

Importförtullningstjänsten för privatpersoner utvidgas i slutet av 2020 också till tulldeklarationer som avges i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland. Tulldeklarationen ska inlämnas av den skattskyldiga privatpersonen vid import. Kunden kan lämna in den elektroniska tulldeklarationen själv via Tullens e-tjänst eller anlita ett ombud därvid.
Dessa förändringar är en del av den EU-omfattande reformen av tulldeklarering. Vi informerar separat om de ändringar som kommer att göras i följande av Tullens föreskrifter:

Tullens föreskrift (1/2018) om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland

Tullens förskrift (1/2019) om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

Ändring i Tullens föreskrift 1/2019 om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland (föreskrift 4/2019)

Mera information
atp.skattegrans(at)tulli.fi
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering