Hoppa till innehåll

Nya regler för beräkning av generell säkerhet

13.5.2011 8.21 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.37
Pressmeddelande

72/2011

Dessa nya regler för beräkning av generell säkerhet gäller tullförfaranden, punkt- och bilbeskattning samt sjöfartsavgifter.

Reformen har som avsikt att minska storleken på den generella säkerhet som avkrävs kunderna och förenhetliga principerna för beräkning av säkerheten i olika situationer. Dessa nya regler för beräkning av generell säkerhet gäller med omedelbar verkan.

Den generella säkerhet som ställs av Tullens registrerade kreditkunder kan också innefatta lagersäkerheten och de säkerheter som ska ställas för betalning av bilskatt, sjöfartsavgifter och punktskatter. Företag inom en koncern kan om de så vill också ställa en gemensam generell säkerhet. Till skillnad från det ovannämnda ska man av säkerhetstekniska skäl ställa en skild samlad säkerhet för transitering.

Alla nuvarande kunders generella säkerheter ses över på myndighetsinitiativ före slutet av 2012. Om ett företag ändå vill att storleken på dess generella säkerhet ses över enligt snabbare tidtabell och ändras till att motsvara de nya beräkningsreglerna, ska företaget kontakta Tullstyrelsens enhet för skatteuppbörd och kredithantering (tfn 020 690 607) och lämna bokslutsuppgifterna för den senast utgångna räkenskapsperioden.

Vid bestämning av ett företags säkerhetsklass beaktas företagets ekonomiska situation samt storleken på företagets eget kapital i förhållande till storleken på skatteskulden/-ansvaret.

Om det krävs en generell säkerhet, är dess minimibelopp 2 500 euro.

Skatteskuld

Säkerhetsklass

 A

B

C

D

E

F

Tull

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

Moms på import

0 %
(10 %)

0 %
(25 %)

25 %
(50 %)

50 %
(75 %)

100 %
(100 %)

100 %
(100 %)

Punktbeskattning*

0 %
(10-50 %)

0 %
(10-50 %)

25 %
(50-100 %)

50 %
(100 %)

100 %
(100 %)

-

Bilbeskattning*

0 %
(10 %)

0 %
(25 %)

25 %
(50 %)

50 %
(75 %)

100 %
(100 %)

-

Sjöfartsavgifter*

0 %
(10 %)

0 %
(25 %)

25 %
(50 %)

50 %
(75 %)

100 %
(100 %)

-

Inom parentes står de procentsatser som tidigare tillämpades vid beräkning av säkerheten för de olika skatteslagen.

* = i fråga om bilskatt, punktskatter och sjöfartsavgifter tillämpas inget limitsystem och därför används en längre period än den genomsnittliga faktureringsperioden vid beräkning av storleken på säkerheten.

Skatteansvar

Säkerhetsklass

A

B

C

D

E

F

Skatteupplag (punktbeskattning)

0 %

0 %

10 %

20 %

30-100 %

-

Skattefria flyttningar (punktbeskattning)


0 %


0 %


10 %

20 %

30-100 %

-

Godkända upplagshavares generella säkerhet ska alltid täcka minst skatteansvaret vid de skattefria flyttningarna. Säkerheten för de skattefria flyttningarna beräknas på basis av det genomsnittliga skatteansvaret.

Procentsatserna vid beräkning av skatteansvaret vid tullförfaranden med ekonomisk verkan ändras inte:

Tullförfarandegrupp

 

A

B

C

D

E

F

Passiv förädling (import i förväg)

Tull
Moms

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
100 %

Temporär import

Tull
Moms

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
0 %

100 %
100 %

Övriga tullförfaranden med ekonomisk verkan (utom transitering och lagring)

Tull
Moms

0 %
0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

50 %
0 %

100 %
0 %

100 %
100 %

I fråga om transitering och lagring hålls procentsatserna vid beräkning av skatteansvaret oförändrade (de ekonomiska kraven i de olika säkerhetsklasserna sjunker ändå):

Tullförfarandegrupp

 

A

B

C

D

E

F

Transitering

Tull/Moms

0 %

0 %

0 %

30-50 %

100 %

-

Lagring

Tull/Moms

0 %

0 %

0 %

30-50 %

100 %

-

Mera information
Mera information om registrerade kreditkunders, punktskattekunders och bilskattekunders säkerhetsklasser och om principerna för bestämning av säkerheten finns på Tullens webbplats under Registrerad kreditkund: http://www.tulli.fi/sv/foretag/import/registrerad/index.jsp

Mera information om säkerheterna vid transitering finns på: > http://www.tulli.fi/sv/foretag/andra_tullforfaranden/transitering/sakerheterna/index.jsp

TMD