Hoppa till innehåll

Nya deklarationer för export, transitering och utförsel kommer att införas 2021–2023

Utgivningsdatum 24.2.2020 10.00
Pressmeddelande

Nya export-, transiterings- och utförseldeklarationer kommer att introduceras i EU under åren 2021–2023. Företagen kan lämna in deklarationerna antingen via Tullens e-tjänster eller genom direkt meddelandedeklarering. De nya deklarationerna kommer inte att kunna inges genom meddelandedeklarering via operatör. Utförseldeklarationerna, av vilka merparten för tillfället inges till Tullens AREX-system, kommer att omarbetas enligt samma tidtabell som exportdeklarationerna. Den preliminära målsättningen är att meddelandekunder i Finland ska kunna testa sina uppdaterade deklarationssystem för export, transitering och utförsel under hösten 2022.

Meddelandekunder måste uppdatera sina system

Deklarationerna inges till Tullens nya tullklareringssystem (UTU) i enlighet med de datainnehåll och koder som fastställs i unionstullkodexen. De företag som inger sina deklarationer i form av meddelanden måste uppdatera sina system, då även deklarationernas tekniska struktur förändras. Företagen måste dessutom testa sina system med Tullen. Tullen publicerar de nationella meddelandespecifikationerna cirka ett år innan införandet.

Anmälan om ankomst till utförselstället krävs alltid för exportvaror

Processen på utförseltullkontoret gällande varor för vilka en tulldeklaration ingetts harmoniseras och digitaliseras i EU. I Finland kan man inte längre begära lastningstillstånd separat med tilläggskoden FIXEP i en exportdeklaration, även om varan befinner sig på utförselstället då exportdeklarationen godtas. I fortsättningen måste varorna i exportdeklarationen uppvisas vid utförselstället, och en anmälan om ankomst till utförselstället måste alltid inges för dem till Tullen. Svaret som godtar anmälan om ankomst till utförselstället fungerar som lastningstillstånd.

Ny deklarationstyp: anmälan om återexport

När varor som varit i tillfällig lagring eller en frizon i högst 14 dygn exporteras sjövägen, med flyg eller med tåg till ett tredjeland, eller sjövägen till ett annat unionsland, ska en anmälan om återexport inges för varorna. Om varor som varit i tillfällig lagring i mer än 14 dygn förs ut ur EU, ska en summarisk utförseldeklaration inges för dem. Den summariska utförseldeklarationen kommer också att få en ny meddelandestruktur.

I Finland har man planer på att kombinera de nuvarande deklarationerna anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel. Denna anmälan ska framöver inges senast följande arbetsdag efter utförseln.

Transiteringen reformeras i två etapper

Transiteringssystemet (NCTS) kommer att uppdateras i två etapper. Transiteringsdeklarationerna inges också till UTU-systemet. I det första skedet, 2021–2023, kommer transiteringsdeklarationerna att uppdateras med ett nytt datainnehåll. Framöver kan transiteringsdeklarationer alltid inges på förhand utan separat tillstånd. På förhand ingivna deklarationer kan inges 30 dygn innan varorna uppvisas. Man begär att de på förhand deklarerade varorna frigörs för transiteringsförfarandet genom att uppvisa dem för tullen med ett nytt meddelande för anmälan av varors ankomst.

Tullen kräver inte längre att följedokument skrivs ut för avslutande av transiteringen, utan detta förblir ett alternativt sätt att för tullen uppvisa det huvudreferensnummer (MRN) som tilldelats transiteringen. Det andra skedet, 2024–25, omfattar en säkerhetsuppgiftsreform och införande av eTIR-deklarationer som gör TIR-förfarandet elektroniskt.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering