Hoppa till innehåll

Ny metod för estimering togs i bruk i statistiken för utrikeshandel med varor från och med statistikåret 2023

Utgivningsdatum 8.3.2023 8.30 | Publicerad på svenska 8.3.2023 kl. 8.32
Pressmeddelande

I beräkningen av utrikeshandelsstatistiken av varor har estimeringsmetoden förnyats och tagits i bruk från och med januari 2023 publicering. Uppgifterna estimeras retroaktivt från början av året 2022 för att de årliga och månadsvisa procentuella ändringarna kan räknas. Estimeringsmetoderna har förnyats både för handeln under tröskelvärdet och för saknade uppgifter beroende på svarsbortfall. Inverkan på värdet av den sammanlagda handeln är obetydlig men estimaten är nu inkluderade i alla klassificeringarnas lägre nivåer.

1. Estimering av handeln under tröskelvärdet

I handeln mellan EU-länder används tröskelvärde som definierar vilka företag som är skyldiga att lämna in Intrastat deklarationer. Varje medlemsstat inom EU fastställer tröskelvärden för statistikföring av utrikeshandel självständigt så att de kriterier för statistikens täckning som fastställts i förordningarna om statistiken över internhandeln uppfylls. I Finland, under år 2023, var tröskelvärdet 800 000 euro både vid export och vid import. Om ett företags handelsvärde under ett år understiger tröskelvärdet, har det inte skyldighet att deklarera för handeln. Handeln under tröskelvärdet uppskattas och adderas i statistiken.

Den nya metoden för estimering grundar sig på skatteförvaltningens momsuppgifter. Utöver momsdatan används även vid behov skatteförvaltningens VIES-uppgifter samt skattningar (VIES = Value Added Tax Information Exchange System).

Den största skillnaden med den nya metoden är att de estimerade uppgifterna inkluderas i statistiken på alla KN-nivåer, från KN-8 nivån upp till KN-2 nivå med några få undantag. De skattade uppgifterna fördelas på de olika KN-klasserna enligt intrastatdata från tidigare månader. Tidigare angavs estimaten separat under varukoden CN 9969 9999 "oklassificerad".

Estimaten för handeln under tröskelvärdet är nu med även i de övriga klassificeringarnas lägre nivåer (SITC, CPA, BEC, NACE), så även i beräkningen av utrikeshandelns volymindex enligt CPA-klassificeringen.

Tabell 1. KN-klasser där estimerade värden inte ingår

KN-klass Beskrivning
27 MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA
88 LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA
89 FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL
98 HELA INDUSTRIANLÄGGNINGAR
99 Oklassificerade varor
3002 4110 (2022--.) Vacciner mot sars-relaterade coronavirus *sars-CoV-arter*, för människor
7108 2000 Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver, monetärt

Estimaten för handeln under tröskelvärdet ingår även i de landspecifika uppgifterna, dvs. handeln enligt avsändningsland, ursprungsland och bestämmelseland. Estimaten läggs till enbart för EU-länder. De landspecifika estimaten per KN-kod beräknas separat varje månad.

2. Estimering av saknade uppgifter beroende på svarsbortfall

Med svarsbortfall anses sent inkomna uppgifter eller helt saknade uppgifter. Andelen har varit ringa i Finland, uppskattningsvis cirka 1,5 procent årligen.

Även estimeringen av uppgifterna för svarsbortfall grundar sig på skatteförvaltningens momsuppgifter. Om dessa inte är tillgängliga, skattas svarsbortfallet med en multivariabel prognosmodell för tidsserier. I den nya metoden för estimering används multivariabla tidsseriemodeller där förutom företagens utveckling även hela dess näringsgrens utveckling tas hänsyn till. Estimaten beräknas på basis av tidigare data. Den nya metoden innebär att även estimaten för svarsbortfall inkluderas i statistiken på alla KN-nivåer på samma sätt som estimaten för handeln under tröskelvärdet. I tabell 1 visas de CN-klasser där estimerade värden inte ingår. Estimaten för svarsbortfall inkluderas även i de övriga klassificeringarnas lägre nivåer, så även i beräkningen av utrikeshandelns volymindex enligt CPA-klassificeringen.

Även estimaten för svarsbortfall ingår i de landspecifika uppgifterna, dvs. handeln enligt avsändningsland, ursprungsland och bestämmelseland. Avsändningsland kan bara vara ett EU-land men ursprungsland kan även vara ett land utanför EU. För Ryssland och Nordkorea görs inga skattningar. Vid export är estimaten inkluderade i uppgifterna för bestämmelseland, som enbart kan vara ett EU-land.

Även den tidigare metoden för estimering grundade sig på skatteförvaltningen momsuppgifter, men det användes en metod för prognos av tidsserier med endimensionella variabler, där beräkningar gjordes med enbart enstaka företags tidserier. Estimaten angavs separat under varukoden CN 9979 9999, "oklassificerad". Skattningarna ingick också i de landspecifika uppgifterna.

Tullen, Statistik
Ytterligare information:
Sofia Lahdensuo, tel. 040 301 4039
Christina Telasuo, tel. 040 332 1828
förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken