Hoppa till innehåll

Ny avfallsskattelag

Utgivningsdatum 22.12.2010 17.03 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.59
Pressmeddelande

209/2010, PLK/KL

En ny avfallsskattelag (1126/2010) stadfästes den 17 december 2010. Genom den nya lagen upphävs den nuvarande avfallsskattelagen (495/1996). Lagen träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i 6 § 2 mom. om skattefrihet för slam från avsvärtning tillämpas dock först från början av månaden efter den månad då Europeiska kommissionen har godkänt skattefriheten.

Tillämpningsområde

Skatt ska betalas för avfall som förts till en avstjälpningsplats. Annan behandling än avstjälpningsplatsbehandling, bland annat behandling i anläggningar för problemavfall och i anläggningar för avfallsförbränning, omfattas inte heller enligt den nya lagen av skatten.

Den nya lagen tillämpas inte på problemavfall enligt definitionen i avfallslagen (1072/1993) och landskapslagen om renhållning som utfärdats på Åland (1981:31).

Behörig myndighet

Enligt den gällande lagen är det tullverket som sköter verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Tullens interna uppgiftsfördelning gällande avfallsbeskattning bestäms med stöd av 4 § i punktskattelagen genom en föreskrift av Tullstyrelsen.

Definitioner

Med avfall avses ett i avfallslagen och den åländska landskapslagen om renhållning avsett ämne eller föremål som nämns i skattetabellen i bilagan till avfallsskattelagen.

Eftersom avfallslagen inte tillämpas på avfall från explosiva varor, kärnavfall eller radioaktivt avfall och inte heller på deponering av avfall i havet med stöd av tillstånd, anses sådant avfall inte heller vara det avfall som avses i avfallsskattelagen.

Med återvinning av avfall avses också i den nya lagen verksamhet vars syfte är att ta tillvara eller använda ett ämne eller energi som ingår i avfallet. Med behandling av avfall avses verksamhet vars syfte är att slutdeponera avfall. Till skillnad från den gällande lagen nämns inte något om att göra avfallet oskadligt. Med behandling avses således till exempel slutdeponering av avfall i avfallshögar eller bränning av avfall utan att ta tillvara energi.

Med avstjälpningsplats avses en avfallsbehandlingsplats där avfall slutdeponeras på eller i marken och som kräver miljötillstånd enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000) och 1 § 1 mom. 13 d-punkten i miljöskyddsförordningen (169/2000) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning. Till skillnad från den lag som upphävs avses med avstjälpningsplats utöver allmänna avstjälpningsplatser också privata avstjälpningsplatser.

Som avstjälpningsplats betraktas inte heller enligt den nya lagen ett område som är klart åtskilt från avstjälpningsplatsen och

1) på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras en kortare tid än tre år innan det behandlas eller återvinns (mellanlagringsområde för avfall);

2) på vilket endast jord- och berggrundsmaterial som är oskadliga med tanke på miljön deponeras;

3) på vilket separat insamlat bioavfall eller avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt; eller

4) på vilket avfallet återvinns.

På nuvarande sätt stöder man sig vid utvärdering av korrektheten hos återvinningen på det miljötillstånd som gäller för området.

De ovannämnda områdena som inte omfattas av tillämpningsområdet för avfallsskattelagen ska vara klart åtskilda från andra områden. De kan skiljas åt till exempel med hjälp av ett staket, en väg eller landskapsarkitektur.

Sådan deponering av avfall i naturen som inte är tillståndspliktig avstjälpningsplatsverksamhet är således inte avfallsskattepliktig verksamhet enligt avfallsskattelagen.

Skattskyldig

Skyldig att betala avfallsskatt är huvudmannen för avstjälpningsplatsen. Med huvudman för avstjälpningsplatsen avses den som ansvarar för avstjälpningsplatsen. Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska inneha miljöstillstånd för avstjälpningsplatsen eller, om ansökan om miljötillstånd har försummats, vara skyldig att ansöka om det.

Skattebelopp

Med stöd av den nya avfallsskattelagen höjs den nuvarande skatten som uppbärs. En skatt om 40 euro per ton ska betalas för avfall som förs till avstjälpningsplatsen den 1 januari 2011 eller senare. Från och med år 2013 ska dock en skatt om 50 euro per ton betalas för avfall som förs till avstjälpningsplatsen.

Skattefrihet

Skatt ska inte betalas för sorterat avfall som förs till en avstjälpningsplats och som återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruktioner eller byggnader som behövs när avstjälpningsplatsen inrättas, används eller stängs. Till skillnad från nu är sådan återvinning av avfall som anknyter till eftervård av en avstjälpningsplats inte skattefri med stöd av grunderna för skattefrihet i den nya lagen.

Man kan exempelvis fortfarande återvinna asfaltavfall i vägar på avstjälpningsplatsen, tegelkross i ytkonstruktioner samt skräpiga kompostprodukter för att täcka avstjälpningsplatsen om dessa är av dålig kvalitet med tanke på det primära användningsändamålet.

Som ovannämnt skattefritt avfall betraktas dock inte heller med stöd av den nya lagen glasavfall eller betongavfall som består av bitar på mer än 150 millimeter i diameter.

För att återvinning ska godkännas som skattefri ska den vara planmässig, det vill säga att återvinningsobjektet ska vara känt redan när avfallet förs till avstjälpningsplatsen. Avfallet ska också ha sådana egenskaper att det lämpar sig för det objekt där det används. När man bedömer om återvinningen är skattefri är det motiverat att betrakta avstjälpningsplatsens miljötillstånd eller tillsynsmyndighetens bifallande avgörande och dess kvalitativa och kvantitativa avgränsningar som en stark fingervisning om att det är fråga om skattefri återvinning enligt avfallsskattelagen.

Sådant sorterat slam från avsvärtning av returpapper (03 03 05) som förs till avstjälpningsplatsen är också skattefritt avfall. Bestämmelsen om skattefrihet för slam från avsvärtning tillämpas dock först från början av månaden efter den månad då Europeiska kommissionen har godkänt skattefriheten.

Mängder som beskattas

Skatten fastställs för varje skatteperiod för det avfall som under skatteperioden har förts till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september och oktober–december.

Om avfall deponeras på ett mellanlagringsområde tre år eller längre, fastställs skatten för allt avfall som förvaras på området, på samma sätt som enligt nuvarande lag. När skatten påförs anses allt avfall ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. Förvaringstiden granskas separat för varje avfallsparti och enligt FIFO-principen. Denna princip innebär att avfall av samma slag anses ha förts bort från området i samma ordning som det har förts till området. När skatten påförs tillämpas på avfallet i fråga vad som föreskrivs i avfallsskattelagen om avfall som förts till avstjälpningsplatsen.

Avdragsrätt

Den skattskyldige har också med stöd av den nya lagen rätt att från den skatt som ska betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen. Avdrag kan göras endast för sådant avfall som varit skattepliktigt när det förts till avstjälpningsplatsen och som huvudmannen för avstjälpningsplatsen påvisar att han fört bort från avstjälpningsplatsen.

Om avdraget inte kan göras till fullt belopp när den skatt som ska betalas för skatteperioden räknas ut, får den skattskyldige dra av det återstående beloppet i skattedeklarationerna för de följande skatteperioderna under samma kalenderår eller för skatteperioderna under följande kalenderår. Avdragsrätten är således begränsad till innevarande och följande kalenderårs skatteperioder.

Den skattskyldiges skyldigheter

Registreringsskyldighet

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till tullmyndigheten för registrering som skattskyldig. Huvudmannen för en sådan avstjälpningsplats som avses i den nya avfallsskattelagen ska lämna anmälan till tullmyndigheten senast en månad efter avfallsskattelagens ikraftträdande. Av dem som registrerat sig som skattskyldiga under den nuvarande lagens giltighetstid förutsätts inte någon ny anmälan utan den tidigare anmälan motsvarar anmälan enligt den nya lagen.

Om avstjälpningsplatsen tas ur bruk, ska även detta enligt den nya lagen anmälas till tullmyndigheten. Avstjälpningsplatsen har tagits ur bruk när det inte längre förs skattepliktigt avfall till den som antingen deponeras så att det är skattepliktigt eller som återvinns skattefritt på avstjälpningsplatsen.

Tullmyndigheten för på nuvarande sätt in dem som registrerats som skattskyldiga i det register som avses i 30 § i punktskattelagen (182/2010).

Deklarationsskyldighet och betalning av skatt

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 12 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden avge en skattedeklaration till tullmyndigheten. Skatten ska betalas senast den 27 dagen i månaden efter skatteperioden. En skild skattedeklaration ska avges för varje avstjälpningsplats.

Tulldistriktet fastställer beloppet av avfallsskatten i ett beskattningsbeslut. Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet förrän tidsfristen för betalningen gått ut ska avfallsskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldigas bokföring.

Bokföringsskyldighet

Den skattskyldige ska ha en sådan bokföring av vilken framgår den mängd avfall som förts till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter som behövs för verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Huvudmannen för ett mellanlagringsområde ska ha en sådan bokföring ur vilken arten, mängden och förvaringstiden för avfall som förts till området framgår. Bokföringen ska vid anmodan uppvisas för tullmyndigheten för granskning. I fråga om mellanlagringsområden gäller vad som föreskrivs i 13 § i den nya avfallsskattelagen om granskning, uppgiftsskyldighet och besittningstagande samt tystnadsplikt.

Bokföringsmaterialet ska förvaras minst fyra kalenderår efter utgången av skatteperioden eller av den förvaringstid för mellanlagring av avfall som avses i lagen.

Utbyte av information mellan myndigheter

Tullmyndigheten har även med stöd av den nya lagen rätt att få sådana uppgifter och handlingar som behövs för beskattningen och tillsynen över den av den miljömyndighet för vilken i miljölagstiftningen har bestämts eller föreskrivits tillstånds- eller tillsynsuppgifter som gäller avstjälpningsplatser.

Tullmyndigheten har å sin sida rätt att lämna ut sådana uppgifter och handlingar som den fått för avfallsbeskattningen till ovan avsedda myndigheter för uppgifter som bestämts eller föreskrivits för dem. Uppgifterna får lämnas ut trots sekretessbestämmelserna i punktskattelagen.

Kompletterande bestämmelser till punktskattelagen

Bestämmelserna om förfarande vid punktbeskattning tillämpas på avfallsbeskattningen vad gäller det som föreskrivs i 13 § i avfallsskattelagen. I fråga om register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattningen, betalning av skatt och skatteuppbörd, granskning, uppgiftsskyldighet och besittningstagande, rättsmedel samt straff i tillämpliga delar gäller enligt paragrafen vad som bestäms eller föreskrivs i punktskattelagen eller med stöd av den, ifall inte något annat föreskrivs i avfallsskattelagen. Punktskattelagen tillämpas också på sekretessen för uppgifter och handlingar gällande avfallsbeskattningen förutom i fråga om ovannämnda utbyte av information enligt 12 § i avfallsskattelagen.

I de fall där man tillämpar bestämmelserna om förfarande vid punktbeskattning, tillämpar man bestämmelserna i punktskattelagen om en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod på den skattskyldige.

Övergångsbestämmelser

Enligt 15 § 1 mom. i avfallsskattelagen tillämpas den nya avfallsskattelagen på avfall som förts till en avstjälpningsplats på den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Med stöd av 15 § 2 mom. i avfallsskattelagen bryts inte fristen på tre år för mellanlagringsområden enligt den gamla lagen när den nya lagen träder i kraft, utan enligt den nya lagen räknas fristen från den tidpunkt då mellanlagringen enligt den gamla lagen inletts.

I den nya lagen finns också en bestämmelse (15 § 3 mom.) med stöd av vilken skattskyldigas rätt att dra av skatt som inte dragits av för tidigare skatteperioder blir kvar trots lagändringen.

Hänvisningar i lagstiftningen till den gamla avfallsskattelagen

Med stöd av 14 § 4 mom. i avfallsskattelagen anses hänvisningar till den gamla lagen i andra lagar och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa vara hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya avfallsskattelagen.

TMD