Hoppa till innehåll

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten och EU fr.o.m. 3.9.2016

17.10.2016 17.11
Pressmeddelande

90/2016, LL

Rättsakt:
Det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten och EG, Europeiska unionens officiella tidning L 59, 3.3.2009
Ett meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet i EUT L 272, 7.10.2016

Det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten och EU är provisoriskt tillämpligt fr.o.m. den 3 september 2016. Avtalet är ömsesidigt. Produkter med ursprung i Elfenbenskusten kan importeras tullfritt till unionen, med undantag för de produkter och enligt de villkor som anges i bilaga 1. Tullarna på produkter med ursprung i unionen som importeras till Elfenbenskusten ska sänkas eller avskaffas enligt tidsplanen för avveckling av tullar i bilaga 2 till avtalet.

Som ursprungsregler tillämpas bestämmelserna i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 angående definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (konsoliderad version av s.k. marknadstillträdesförordning, EUT L 185, 8.7.2016, från s. 1, ursprungsreglerna från s. 16).

Dessa ursprungsregler följer ursprungsreglernas allmänna struktur. Reglerna innehåller inte någon bestämmelse om bokföringsmässig uppdelning av material. Reglerna innehåller inte heller förbud mot tullrestitution för icke-ursprungsmaterial, när det av sådana material vid aktiv förädling tillverkas produkter med ursprung i EU för vilka det vid export till Elfenbenskusten utfärdas ett förmånsberättigande ursprungsintyg.

Som ursprungsintyg används fakturadeklaration upprättad av godkänd exportör eller varucertifikat EUR.1 som Tullen bekräftat.

Vilken exportör som helst kan upprätta en ursprungsdeklaration för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 euro. Om det ovannämnda värdet på ursprungsprodukter överstiger 6 000 euro, ska exportören ha tillstånd som godkänd exportör, som beviljats av Tullen. Den godkända exportören ska i fakturadeklarationen ange sitt företagsspecifika tillståndsnummer som tilldelats av Tullen.
Varucertifikatet EUR.1 och fakturadeklarationen är i kraft 10 månader från och med den dag de utfärdades.

Textmall för fakturadeklaration:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
... (3)

(Ort och datum)

... (4)

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

(1) Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 20 i denna bilaga, ska numret på dennes tillstånd anges här. Om fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes uteslutas eller utrymmet lämnas blankt.
(2) Produkternas förmånsberättigande ursprung ska anges.
(3) Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.
(4) Se artikel 19.5 i den här bilagan om ursprungsregler. I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD