Hoppa till innehåll

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta

17.12.2009 14.45
Tiedote

189/2009, RAS/SK

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 324/23 on julkaistu uusi kodifioitu toisinto tullittomuusasetuksesta. Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta kumoaa artiklan 133 mukaan vanhan tullittomuusasetuksen (ETY) N:o 918/83.

Asetuksen muutokset

Kaikkien artiklojen numerointi muuttuu. Uuden tullittomuusasetuksen liitteessä VI on vastaavuustaulukko uuden ja vanhan asetuksen artiklojen välillä. Uuden tullittomuusasetuksen 133 artiklan mukaan viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina uuteen tullittomuusasetukseen vastaavuustaulukon mukaisesti. Näin ollen myös vanhan tullittomuusasetuksen soveltamisasetuksia sovelletaan vastaavuustaulukon mukaisesti.


Uudessa tullittomuusasetuksessa on tehty enimmäkseen vain teknisiä muutoksia sekä muutoksia artiklojen sanamuotoon, jotka eivät vaikuta artiklojen sisältöön.  Pieniä asiallisia muutoksia on tehty uudessa tullittomuusasetuksen mukaisiin artikloihin 85, 98, 109, 119 ja 130. Uusia artikloja ovat artiklat 133 ja 134.

Arvonlisäverolain vastaavat muutokset

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen  esityksen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 171/2009). Esityksessä arvonlisäverolain (1501/1993) maahantuonnin verottomuuksia koskevien 94 §:n 1 momentin 12 ja 14 - 17 kohtien viittauksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niihin sisältyvät viittaukset vanhan tullittomuusasetuksen säännöksiin korvataan viittauksilla vastaaviin uuden tullittomuusasetuksen säännöksiin.

Asetuksen ja lain voimaantulo

Asetus tulee voimaan 1.1.2010.
Arvonlisäverolain muutokset tulevat voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja: Satu Könni, puh. 020 492 2499

THT