Hoppa till innehåll

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

17.12.2009 14.45 | Publicerad på svenska 27.1.2017 kl. 14.32
Pressmeddelande

189/2009, RAS/SK

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 324/2009 finns publicerad en ny kodifierad version av tullfrihetsförordningen. Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse upphäver enligt artikel 133 den gamla tullfrihetsförordningen (EEG) nr 918/83.

Ändringarna i förordningen

Numreringen av alla artiklar ändras. I bilaga V till den nya tullfrihetsförordningen finns en jämförelsetabell mellan artiklarna i den nya resp. gamla förordningen. Enligt artikel 133 i den nya tullfrihetsförordningen anses hänvisningarna till den upphävda förordningen som hänvisningar till den nya tullfrihetsförordningen i enlighet med jämförelsetabellen.  Således tillämpas också den gamla tullfrihetsförordningens tillämpningsföreskrifter i enlighet med jämförelsetabellen.

I den nya tullfrihetsförordningen har närmast tekniska ändringar gjorts. I vissa artiklar har också formuleringen ändrats på så sätt som inte påverkar innehållet. Små sakliga ändringar har gjorts i artiklarna 85, 98, 109, 119 och 130. Helt nya artiklar är artiklarna 133 och 134.

Motsvarande ändringar i mervärdesskattelagen

Riksdagen har godkänt regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (RP171/2009). I propositionen föreslås att hänvisningarna i 94 § 1 mom. 12 och 14-17 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1003) om skattefrihet vid import ändras så att hänvisningarna till bestämmelserna i den gamla tullfrihetsförordningen ersätts med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya tullfrihetsförordningen. 

Ikraftträdande

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2010.

Ändringarna i mervärdesskattelagen träder i kraft den 1 januari 2010.

Mera information: Satu Könni, tfn 020 492 2499

TMD