Hoppa till innehåll

Ändringar i tulldeklareringen av förtullnings- och mervärdesskatteinformation i handeln över skattegränsen mellan Fastlandsfinland och Åland från 1.1.2018

28.12.2017 16.13
Pressmeddelande

Från och med 1.1.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten vid momsbeskattningen i handeln mellan Fastlandsfinland och Åland, om importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då Tullen godkänner en importdeklaration, som ingetts för varors övergång till fri omsättning, eller vid tillämpning av tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar för varorna. Om dessa krav gällande importören inte uppfylls eller om importören är en fysisk person införd i registret över mervärdesskattskyldiga och dennes import inte anknyter till importörens affärsverksamhet, då är Tullen den behöriga myndigheten i handeln mellan Fastlandsfinland och Åland.

Skatteförvaltningen ger anvisningar till importörer som finns införda i registret över mervärdesskattskyldiga över hur mervärdesskatt ska deklareras och betalas fr.o.m. 1.1.2018.

På grund av ändringen i mervärdesskattelagen ändras också innehållet i tulldeklarationerna fr.o.m. 1.1.2018. En importör som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga ska i tulldeklarationen ange sitt FO-nummer samt sin mervärdesskattestatus när mervärdesbeskattningen vid import hör till Skatteförvaltningens behörighet. Som tulldeklaration används antingen ett transportdokument eller en faktura.

Till övriga delar förblir kraven för tulldeklarationen oförändrade. Ändringen påverkar inte heller skattedeklarationer vilka inges till Tullen eller ALA sammandragsdeklarationer i situationer där Tullen efter 1.1.2018 är den behöriga myndigheten gällande mervärdesbeskattningen vid import.

Tullen specificerar också kraven som ska följas fr.o.m. 1.1.2018 gällande anmälan om uppvisande av varor (anmälan om varans ankomst). Nedan beskrivs ändringen över hur uppgifter lämnas till Tullen gällande förtullning och mervärdesbeskattning i handeln mellan Åland och Fastlandsfinland i de situationer där uppvisande av varor för Tullen eller godkännandet av tulldeklarationen för uppvisade varor sker den 1.1.2018 eller därefter.

Inlämnande av anmälan om uppvisande av varor (anmälan om varans ankomst)

När varorna anländer till eller lämnar Åland, ska de uppvisas på sådana platser på Åland som är godkända av Tullen. Platserna för uppvisande finns omnämnda i Tullens föreskrift och dessa platser är enligt föreskriften: hamnarna, Mariehamns flygfält och skärgårdsfärjornas ankomst- och avgångsplatser samt lager som innehas av godkända mottagare vid transiteringsförfarande.

Uppvisandet av varorna för Tullen sker genom att man till Tullen lämnar in en anmälan om uppvisande vid införsel, på basis av vilken Tullen vid behov kan granska varorna. En anmälan om uppvisande vid införsel ska innehålla uppgifter om uppgiftslämnaren och behövliga uppgifter för identifiering av varorna. Den som transporterar varorna är i sista hand ansvarig för inlämnandet av anmälan om uppvisande.

Anmälan om uppvisande vid införsel ska lämnas in senast en timme före ankomsten till Åland.

En tulldeklaration gällande varuexport och -import kan lämnas in med samma dokument som anmälan om uppvisande. Mera information om detta finns i stycket: ”Inlämnande av tulldeklaration vid export och import”.

Anmälan om uppvisande ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum för fartygets ankomst och Portnet-nummer. Portnet-numret fås från Trafikverkets Port Traffic tjänst, se www.porttraffic.fi/, eller alternativt fartygets namn och ankomsttid
 • Flygets nummer och ankomsttid, om varorna anländer med flyg
 • Transportmedlet som använts för transport av varorna, t.ex. lastbil eller släp - registernumret.
 • Varuslag
 • Varans totalvikt.

En anmälan om uppvisande behöver inte lämnas in i samband med införsel om varorna redan när de förs in har hänförts till ett förfarande, t.ex. ett transiteringsförfarande eller fartygsleverans-förfarande, eller om man för varorna tillämpar hemförtullning vid import. Transportören av varorna ska vid behov kunna påvisa användningen av det omnämnda förfarandet.

Varorna ska transporteras till ett tillfälligt lager, om ingen lämplig tulldeklaration gällande varorna har lämnats in i samband med anmälan om uppvisande. Som handling vid insättning av varorna i det tillfälliga lagret används i detta fall anmälan om uppvisande av varor (anmälan om varans ankomst).

Vid utförsel av varor från Åland ska en export- och importdeklaration lämnas in och i samma deklaration en motsvarande anmälan om uppvisande av varor (anmälan om varans ankomst) som vid import till Åland. Deklarationen ska lämnas in senast en timme innan fartyget eller flygplanet avgår och då anges även fartygets eller flygplanets avgångstid. Om fartygets Portnet-nummer anges, uppger man även avgångsdatumet.

Även en transiteringsdeklaration kan användas för att lämna in uppgifter om export och import samt för en anmälan om uppvisande när varor exporteras från Åland. Mera om detta i stycket: ”Inlämnande av tulldeklaration vid export och import”. Varornas avgångsplats kan då vara vilket lager som helst på Åland och som registrerats av Tullen.

Anmälan om uppvisande kan framöver också lämnas in med tullblanketten ”Anmälan om varans ankomst till Åland eller avfärd från Åland”, både då det gäller import och export. Tullen informerar separat om introduceringen av blanketten.

Inlämnande av tulldeklaration vid export och import

I handeln mellan Åland och Fastlandsfinland kan ett transportdokument eller en faktura användas som tulldeklaration. Ett transportdokument eller en faktura med behövliga uppgifter är samtidigt en tulldeklaration för både export och import.

Som tulldeklaration kan man använda ett transportdokument, t.ex. en fraktsedel, när importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga eller om importören är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, eller en juridisk person, som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga då skattebetalningsskyldigheten uppkommer och personen använder ett indirekt ombud som har skattegränsnummer hos Tullen. Transportdokumentet eller ett dokument med motsvarande uppgifter ska innehålla följande information:

 • Varuslag
 • Varans totalvikt
 • Säljarens namn och adress, exportörens skattegränsnummer
 • Köparens namn och adress, FO-nummer + anteckningen ”MOMS REG” (anteckningen används inte gällande en fysisk person som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga och till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning)
 • Transportfirmans namn, adress, transportfirmas skattegränsnummer.

En skattedeklaration för import mellan Åland och Fastlandsfinland ska innehålla importörens FO-nummer samt anteckningen ”MOMS REG” i situationer där mervärdesbeskattningen vid import hör till Skatteförvaltningens behörighet, till exempel ”1234567-8 MOMS REG.” Skattegränsnumret anges inte längre för dessa importer.

Tullen uppmanar därför importörer att informera exportörer eller andra ombud, som lämnar in tulldeklarationer gällande import i importörens namn, om FO-numret och anteckningen MOMS REG som ska uppges i tulldeklarationerna gällande import.

Tullen uppmanar också exportörer och ombud att noggrant kontrollera importörens FO-nummer och uppgifterna gällande MOMS REG anteckningen då tulldeklarationen lämnas in. Uppgifternas riktighet kan kontrolleras på adressen https://www.ytj.fi/. Deklarering av felaktiga uppgifter kan leda till en felavgift.

Anteckningar i transportdokumentet: köparens namn, FO-nummer + anteckningen ”MOMS REG.”, eller säljarens eller transportfirmans skattegränsnummer, är alternativ som utesluter varandra i deklarationen.

En tulldeklaration som innehåller de uppgifter som krävs i ett transportdokument för export och import, kan lämnas in i samband med anmälan om uppvisande, före varorna anländer till Åland. En anmälan om uppvisande som också innehåller deklarationsuppgifterna gällande export och import, kan framöver också lämnas in med tullblanketten ”Anmälan om varans ankomst till Åland eller avfärd från Åland”. Tullen informerar separat om när blanketten tas i bruk.

Behövliga deklarationsuppgifter för import och export kan också lämnas in med ett transiteringsdokument. Då godkänns export- och importdeklarationen när transiteringsdeklarationen, som innehåller de tidigare nämnda uppgifterna som krävs för ett transportdokument, uppvisas på Åland på destinationsorten eller avgångsplatsen för transiteringen. Då behövs ingen separat anmälan om uppvisande. En transiteringsdeklaration kan även användas som ett dokument vid insättning av importvaror i ett tillfälligt lager på Åland, om den inte innehåller export- eller  importdeklarations-uppgifter.

En faktura ska användas när en vara levereras från Fastlandsfinland till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland till en person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga eller till en fysisk person som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga och till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, och ett indirekt ombuds skattegränsnummer inte används.

Fakturan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • Säljarens namn och adress
 • Köparens namn och adress
 • Fakturans/köpekontraktets datum
 • De sålda produkternas mängd och slag
 • Pris
 • Belopp av och grund för eventuell rabatt
 • Leverans- och betalningsvillkor.

Istället för en faktura kan en annan handling lämnas in förutsatt att den innehåller de ovan nämnda uppgifterna.

Varorna ska transporteras till ett tillfälligt lager, om ingen faktura vid import till Åland har lämnats in i samband med anmälan om uppvisande.

Tullen godkänner en tulldeklaration som lämnats in för varorna, när en anmälan om uppvisande har ingetts och varorna har anlänt till en plats som godkänts av Tullen.

Export- och importdeklarationer gällande postpaket

För postförsändelser behöver man inte lämna in en separat anmälan om uppvisande till Tullen; endast en export- och importdeklaration. Ingen exportdeklaration behövs dock för postförsändelser som är värda högst 1000 euro. För en försändelse som är värd högst 22 euro behöver man inte inge en separat importtulldeklaration.

När varan levereras från Fastlandsfinland till Åland och från Åland till Fastlandsfinland till en person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga eller till en fysisk person som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga och till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, och ett indirekt ombuds skattegränsnummer inte används, använder man vid införseln en deklaration som innehåller de fakturauppgifter som krävs. Deklarationen lämnas till Tullen före överlåtelsen av varorna när de har anlänt till postföretagets utrymmen. Samma deklaration används också för exportdeklarering av varuförsändelser som är värda över 1000 euro.

När varorna levereras till en person som finns införd i registret över mervärdesskattskyldiga, ska tulldeklarationens datainnehåll motsvara de uppgifter som krävs för ett transportdokument. Deklarationen kan lämnas till Tullen och kan godkännas först när varorna har anlänt till postföretagets utrymmen. För postleveranser värda högst 1000 euro, kan tulldeklarationsuppgifter levereras i efterhand och postföretaget kan överlåta varorna utan att en tulldeklaration lämnats in. Uppgifterna gällande postföretagets överlåtelse av varorna ska då lämnas in senast den 12:e dagen i månaden som följer på överlåtelsemånaden. Fastän deklarationen inte anses vara en exportdeklaration, ska den också innehålla uppgifter gällande säljaren av varorna.

När importören är en fysisk person vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, eller en juridisk person, som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga och personen använder ett indirekt ombud som är skattegränskund hos Tullen, ska tulldeklarationens datainnehåll på det ovan nämnda sättet motsvara de uppgifter som krävs för ett transportdokument. Deklarationen kan lämnas till Tullen och kan godkännas först när varorna har anlänt till postföretagets utrymmen. För postleveranser värda högst 1000 euro, kan tulldeklarationsuppgifter levereras i efterhand och postföretaget kan överlåta varorna utan att en tulldeklaration lämnats in. Uppgifterna gällande postföretagets överlåtelse av varorna ska då lämnas in senast den 12:e dagen i månaden som följer på överlåtelsemånaden. Fastän deklarationen inte anses vara en exportdeklaration, ska den också innehålla uppgifter gällande säljaren av varorna.

FO-numret måste antecknas ovanpå postpaketet med tilläggsanmärkningen ”MOMS REG.” i situationer där mervärdesbeskattningen vid import hör till Skatteförvaltningens behörighet. Skattegränsnumret för en sådan importör anges inte längre i uppgifterna gällande mottagaren av ett sådant postpaket.

Inlämnande av deklarationer och tilläggsanvisningar

Deklarationer gällande import och export mellan Åland och Fastlandsfinland lämnas antingen till Mariehamns tull eller genom att skicka dem per e-post till adressen ATP_fraktsedlar(at)tulli.fi. För de varor som redan har ankommit till Åland utan en inlämnad tulldeklaration, eller som nu ska skickas som postförsändelser från Åland, ska en tulldeklaration lämnas in till Mariehamns tull.

Specificerande anvisningar gällande handeln mellan Åland och Fastlandsfinland finns på Tullens webbplats www.tulli.fi. För Skatteförvaltningens del finns anvisningar gällande mervärdesbeskattning vid import på adressen www.vero.fi.

Mera information ges av Mariehamns tull, tfn 0295 52 333, e-post atp.skattegrans(at)tulli.fi

Kundmeddelande