Hoppa till innehåll

Moldavien, autonoma tullförmåner, import av vin

Utgivningsdatum 30.12.2013 13.23 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

178/2013, LL

Europeiska unionen tillämpar autonoma tullförmåner på produkter med ursprung i Moldavien med stöd av rådets förordning (EG) nr 55/2008 (EUT L 20, 24.1.2008) jämte ändringar. I och med denna ordning har alla produkter med ursprung i Moldavien tullfritt tillträde till unionsmarknaden, med undantag för vissa jordbruksprodukter. Bland annat har import av vin varit tullfri bara inom ramen för kvoter (förordning 581/2011, EUVL L 165, 24.6.2011, bilaga s. 7).

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1384/2013 (EUT L 354, 28.12.2013) har kvoterna gällande Moldavien för vin av färska druvor, annat är mousserande vin, enligt KN-nummer 2204 21 och 2204 29 avskaffats med verkan fr.o.m. den 1 januari 2014. Således kan vin med ursprung i Moldavien importeras tullfritt till unionen utan begränsningar fr.o.m. den 1 januari 2014. Genom detta förbereds liberaliseringen av vinhandeln enligt det kommande associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

Förordning 1384/2013 trädde i kraft den 29 december 2013 och tillämpas från den 1 januari 2014.

Förordning 55/2008 om autonoma tullförmåner för produkter med ursprung i Moldavien gäller till slutet av 2015. Bestämmelserna om förlängningen av giltighetstiden till slutet av 2015 ingår i ovannämnda förordning 581/2011.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD