Hoppa till innehåll

Mervärdesbeskattningen vid import överförs till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018

Utgivningsdatum 21.9.2017 14.50
Pressmeddelande

Mervärdesbeskattningen vid import utförd av importörer som har förts in i registret över mervärdesskatteskyldiga överförs till Skatteförvaltningen 1.1.2018.

Från och med 1.1.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga vid den tidpunkt då Tullen godkänner en tulldeklaration, som ingetts för varors övergång till fri omsättning eller tillämpning av tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar för varorna.

Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska fr.o.m. 1.1.2018 på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på webbsidan Mervärdesbeskattningen vid import av varor. Dessa importörer som omfattas av Skatteförvaltningens behörighet behöver inte längre anmäla momsuppgifter i importdeklarationer. Tullen förtullar dessa importer som förut, men fastställer inte längre momsbelopp som uppbärs vid import eller momsfrihet i förtullningsbeslut.

Tullen sköter fortsättningsvis mervärdesbeskattningen vid import utförd av andra importörer än sådana som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga. Detta omfattar bl.a. mervärdesbeskattningen vid resandeinförsel. Tullen ansvarar i fortsättningen även för mervärdesbeskattningen av import som strider mot tullbestämmelserna samt utövar tillsyn över riktigheten hos den mervärdesskatt som betalas på importen i samband med den företagsgranskning som Tullen genomför i anknytning till varor som ska importeras eller som har importerats och i samband med annan tillsyn över tullklarering.

Tullen ansvarar också för mervärdesbeskattningen vid import utförd av importörer som är fysiska personer införda i registret över mervärdesskatteskyldiga, om importen inte anknyter till importörens affärsverksamhet. Vid sådana importer använder importören sin personbeteckning. Till exempel privata näringsidkare som registrerats som momsskyldiga använder fr.o.m. 1.1.2018 sin personbeteckning i tulldeklarationer då de importerar varor för eget bruk.

Vid skattegränsbeskattningen mellan landskapet Åland och Fastlandsfinland är indirekta ombud även i fortsättningen skattskyldiga vid importer där huvudmannen är en privatperson eller juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga (t.ex. allmännyttiga samfund som inte är införda i momsregistret).

Vid övriga importer till landskapet Åland fördelas befogenheterna mellan Skatteförvaltningen och Tullen i fråga om mervärdesbeskattningen vid import på ovan beskrivna sätt.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering