Hoppa till innehåll

Mervärdesbeskattningen vid import av punktskattepliktiga varor

Utgivningsdatum 2.7.2012 16.06 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.23
Pressmeddelande

86/2012, MbH/TNu

1. Import i Finland

Enligt 1 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) ska mervärdesskatt betalas på import av varor i Finland. Med import av varor avser man i mervärdesbeskattningen import av varor till EU. Importen sker i Finland om varan är i Finland när den importeras till EU, om det inte är fråga om någon av följande godkända tullbehandlingar eller tullförfaranden:

1. tillfällig upplagring enligt artikel 50–53 i tullkodexen,
2. överföring av en vara till frilager eller friområde enligt artikel 166 i tullkodexen,
3. tullupplagringsförfarande enligt artikel 98–113 i tullkodexen eller internt förädlingsförfarande med suspensionsarrangemang enligt artikel 114 i tullkodexen,
4. helt tullfritt temporärt importförfarande enligt artikel 137–144 i tullkodexen,
5. externt förpassningsförfarande enligt artikel 91–97 i tullkodexen.

Vad gäller dessa anses importen ske i Finland då varan är i Finland när förfarandet i fråga upphör.

Importen sker i Finland också för varor som införs från EU:s tullområde men från områden utanför mervärdesskatteområdet, då varorna har placerats till internt förpassningsförfarande som avses i artikel 163–165 i tullkodexen eller enligt något förfarande som avses i 3 mom. 1–4 punkten och förfarandet avslutas i Finland.

2. Mervärdesskattegrunden

Skattebeloppet räknas ut utgående från skattegrunden för mervärdesskatten på import.

Enligt 88 § 1 mom. (29.12.1994/1486) i mervärdesskattelagen utgörs skattegrunden för skatten på import av en vara av varans tullvärde, om inte något annat stadgas i mervärdesskattelagen.

Bestämmelserna om tullvärde ingår i artiklarna 28–36 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen samt i artiklarna 141–181 i rådets förordning (EEG) nr 2454/93 om vissa tillämpningsföreskrifter för tullkodexen.

I skattegrunden inkluderas poster enligt 91–93 a § i mervärdesskattelagen. Mervärdesskatten vid import av varor (23 %, 13 % eller 9 %) beräknas på detta totalbelopp.

De poster som enligt 91 § i mervärdesskattelagen ska ingå i skattegrunden vid import behandlas i Tullens meddelande nr 10/010/2012.

Enligt 93 § i mervärdesskattelagen inkluderas skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som i samband med förtullningen ska uppbäras till staten eller gemenskapen med anledning av importen av varan, med undantag för mervärdesskatt, i mervärdesskattegrunden. I skattegrunden inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som tas ut utanför Finland. Bestämmelsen tillämpas inte på varor som sålts på tullauktion.

När en punktskattepliktig vara förtullas till fri omsättning uppbärs tullar och mervärdesskatt på import för varan genom ett förtullningsbeslut. Kontantkunder påförs också punktskatt genom förtullningsbeslutet. Detta punktskattebelopp inkluderas i skattegrunden för mervärdesskatt.

Då deklaranten och den punktskatteskyldige är registrerad kund hos Tullen eller då ett indirekt ombud, som är registrerad kund hos Tullen, anlitats vid förtullningen ska en punktskattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar efter varornas övergång till fri omsättning. Detta punktskattebelopp ska i tulldeklarationen inkluderas i skattegrunden för mervärdesskatt.

Då deklaranten är en aktör som fått tillstånd av Tullen att tillämpa ett uppskovsförfarande vid punktbeskattning och varor som förs in från utanför EU hänförs till ett uppskovsförfarande på importplatsen, inkluderas punktskatten inte i skattegrunden för mervärdesskatten på import i tulldeklarationen. I dessa situationer uppkommer skyldigheten att betala punktskatt när produkterna lämnar uppskovsförfarandet.

3. Överföring till skatteupplagringsförfarandet enligt 72 j § i mervärdesskattelagen – mervärdesskattefri import

Enligt 72 h § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen betalas skatt inte på import och försäljning av en vara som avses i 72 i § och som överförs till skatteupplagringsförfarande enligt 72 j §. Skattefriheten ska åberopas i tulldeklarationen (förfarande 07xx och nationellt förfarande 999).

Denna skattefrihet vid import gäller endast vissa varor som anges i mervärdesskattelagen. Råvaror och deras förädlingsgrad har definierats i mervärdesskattelagen med varukoder i EU:s tulltariff och KN-nummer. T.ex. mineraloljor (inklusive propan och butan, också inklusive råpetroleumoljor), positionerna 2709, 2710, 2711 12 och 2711 13.

Skatteupplagringsförfarandet gäller inte varor som används i lagret och förfarandet kan inte tillämpas på varor om de är avsedda att säljas i detaljhandelsledet, dvs. direkt från lagret för konsumtion. Som ett undantag från detta, och när det gäller andra än ovannämnda råvaror, är skatteupplagringsförfarandet möjligt i fråga om s.k. skeppshandlarlager (varor som är avsedda för proviantering av fartyg och luftfartyg i internationell trafik eller för skattefri försäljning på ett sådant fartyg eller för försäljning i hamnar och flygplatser).

Enligt 72 k § i mervärdesskattelagen beviljas tillstånd till hållande av skattefritt lager av Skatteförvaltningen. För att erhålla skattefrihet ska deklaranten på begäran visa upp en kopia av tillståndsbeslutet i fråga i samband med importen. Enligt 72 j § 2 mom. (30.12.2010/1392) i mervärdesskattelagen anses punktskattepliktiga varor omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 5 punkten i punktskattelagen (182/2010). Av en godkänd upplagshavare vid punktbeskattning förutsätts således inte något särskilt beslut gällande skatteupplag från Skatteförvaltningen för de produkter på vilka skattefrihetsbestämmelsen kan tillämpas.

Om förutsättningarna för skattefrihet inte uppfylls uppbärs mervärdesskatt genom förtullningsbeslutet. Då bestäms mervärdesskattegrunden enligt punkt 2.

Mera information om skatteupplag vid mervärdesbeskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats på www.skatt.fi.

Mera information: Tuula Nummela tfn 040 332 2449.

TMD