Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina, också import av produkter som avsänts från Malaysia

30.3.2015 11.07 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.05
Pressmeddelande

30/2015, LL

Rättsakt: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/519 (EUT L 82, 27.3.2015, s. 78 - 104) om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009.

Publicerad: Europeiska unionens officiella tidning L 82, 27.3.2015

Förordningen trädde i kraft den 28 mars 2015.

För de produkter med ursprung i Kina som avses i förordningen har antidumpningstull redan tidigare tagits ut, också vid import av produkter som avsänts från Malaysia.

Den slutgiltiga antidumpningstullen tas ut vid import av följande produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina (artikel 1.1. i förordning 2015/519): fästdon av järn eller stål utom rostfritt stål, nämligen träskruvar (utom franska träskruvar), självgängande skruvar, andra skruvar och bultar med huvud (även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, men exklusive skruvar svarvade av massivt material med en skafttjocklek av högst 6 mm och exklusive skruvar och bultar för att fästa byggnadsmaterial för järnvägar) och underläggsbrickor, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00 (Taric-nummer 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 och 7318220098).

De individuella antidumpningstullarna finns angivna av artikel 1.2 samt i bilaga I till förordningen. Tillämpningen av dessa individuella antidumpningstullar förutsätter att en giltig faktura enligt bilaga II till förordningen (a valid commercial invoice) visas upp för tullmyndigheten.

Antidumpningstullen som enligt artikel 1.2 är tillämplig på alla övriga företag (Taric-tilläggsnummer A999) har utvidgats till att även omfatta import av produkter som avsänts från Malaysia (artikel 1.4). Antidumpningstullen tas ut vid import av produkter som avsänts från Malaysia oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte (Taric-nummer 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149920, 7318149992, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 och 7318220095), med undantag av produkter som tillverkats av företag som förtecknas i artikel 1.4. Dessa företag är befriade från antidumpningstull endast om det vid import visas upp en giltig faktura som avses i bilaga II.


Bilaga II till förordning 2015/519

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 och artikel 1.5 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget som utfärdat fakturan och som innehåller följande:

1) Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2) Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att (den volym av) fästdon som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura tillverkades av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.

(Datum och underskrift)”


1) The name and function of the official of the entity issuing the commercial invoice.

2) The following declaration:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of fastener products sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct

(Date and signature)”

TMD