Hoppa till innehåll

Restriktiva åtgärder till följd av situationen i Libyen

28.3.2011 15.22
Pressmeddelande

47/2011, TE/JR

Tullstyrelsen

Föreskrift

   

Dnr
47/010/11

Datum
28.3.2011

 

Författningsgrund
Europeiska rådets förordning (EU) nr 204/2011; 2.3.2011
(publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 58; 3.3.2011)

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens kunder

Enligt artikel 4 i Europeiska rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 ska det för alla varor som förs in på eller lämnar unionens tullområde på väg till eller från Libyen före ankomst eller avresa lämnas förhandsinformation till tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten. Genom detta förhindras överföring av varor och teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra, exportera eller importera.

Förhandsuppgifterna om ankomst och avresa lämnas in i samband med den summariska införseldeklarationen vid import och den summariska utförseldeklarationen eller tulldeklarationen vid export. Vid inlämning av uppgifterna iakttas de tidsfrister som gäller för säkerhetsuppgifterna (rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93).

Uppgiftslämnaren ska uppge om varorna omfattas av restriktioner eller inte enligt EU:s gemensamma militära förteckning eller rådets förordning (EU) nr 204/2011.

Export

Angivande av tilläggsinformationen gäller alla varor och varukoder, men denna föreskrift befriar inte från skyldigheten att ange särskilda tilläggs- eller villkorskoder för de varukoder som omfattas av restriktioner enligt Taric- databasen.

  • Negationskod på tulldeklaration vid export

Vid export av varor till Libyen uppger aktören med en negationskod att det inte är fråga om varor som omfattas av restriktioner eller förbud.

På exporttulldeklarationen anges denna uppgift med tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan särskild upplysning) och med:

a) negationskoden Y920, om varorna trots varukoden inte omfattas av restriktionen, eller

b) negationskoden Y921, om det är fråga om personliga skyddsdräkter som tillfälligt exporteras till Libyen av Förenta nationernas personal, Europeiska unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

Vid reservförfarande anges uppgiften i fält 44 (SAD/ESS).

  • Varan som exporteras till Libyen har exporttillstånd

I Finland kan utrikesministeriet bevilja tillstånd till försäljning, leverans eller export av utrustning som kan användas för internt förtryck. Om ett exporttillstånd beviljats för sådana varor ska man ange dokumentkoden C052 (Exportillstånd för varor och teknik som omfattas av restriktioner) samt tillståndets nummer och datum.

Vid reservförfarande anges uppgiften på följande sätt: C052, tillståndets nummer och datum i fält 44 (SAD/ESS).

Tillståndet ska också alltid visas upp för tullen före överlåtelsen till exportförfarandet.

Import samt summarisk införsel- och utförseldeklaration

Det är alltid förbjudet att från Libyen importera eller transportera varor som omfattas av restriktioner, och det ovan beskrivna förfarandet kan inte tillämpas på dem.

I summariska införsel- och utförseldeklarationer kan man ange ovannämnda negationskoder, om det inte är fråga om personliga kläder eller varor som omfattas av restriktioner. Koden kan anges som tilläggsuppgift i fältet för varubeskrivning, eller om detta inte är möjligt kan uppgiften skickas per e-post till Tullens elektroniska servicecentral ([email protected]).

För att Tullen ska kunna veta vilken summarisk införsel- eller utförseldeklaration uppgiften hänför sig till, ska man i e-postmeddelandets rubrikfält ange deklarationens referensnummer (MRN) och varupostens nummer.

TMD