Hoppa till innehåll

Leverantörsdeklarationer för längre tid

15.6.2017 12.57 | Publicerad på svenska 16.6.2017 kl. 10.05
Pressmeddelande

LL

Rättsakt: KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/989 av den 8 juni 2017 om rättelse och ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Förordningen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 149, 13.6.2017, och trädde i kraft den 14 juni 2017.

Enligt artikel 62 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 kunde leverantörsdeklarationerna för längre tid före denna ändring enbart täcka en period i det förflutna eller en period i framtiden. Efter ändringen enligt förordning (EU) nr 2017/989 är det nu möjligt att med en leverantörsdeklaration för längre tid täcka både

a) varor som redan levererats fram till dagen för utfärdande, och

b) varor som levereras efter den dagen.

Därtill gjordes bestämmelsen tydligare så att det i tidsfristerna hänvisas till dagen för utfärdande av deklarationen. Den tidigaste första dagen för den period som täcks av en leverantörsdeklaration för längre tid är nu högst tolv månader före utfärdandedagen eller högst sex månader efter utfärdandedagen. Den längsta period som kan täckas av en deklaration är 24 månader. 

TMD