Hoppa till innehåll

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

30.12.2009 14.31
Pressmeddelande

207/2009, MT/KL

Lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) ändras genom en lagändring som träder i kraft den 1 januari 2010. I samband med ändringen höjs beloppet av oljeskyddsavgiften och kapitalgränserna för oljeskyddsfonden temporärt. Också bestämmelserna om betalningsskyldighet och avgiftsuppbörd ändras. Lagen innehåller också en ny 7 a § om betalningsförfarande som ersätter lagens tidigare hänvisningar till lagen om påförande av accis och till tullagen.

Med stöd av 5 § i den nya lagen tas ut en oljeskyddsavgift på 1,50 euro till slutet av år 2012 för varje fullt ton avgiftsbelagd olja som importeras till eller transporteras genom Finland i stället för den tidigare avgiften på 0,50 euro per ton.

Betalningsskyldig för olja som importeras till Finland från en medlemsstat i Europeiska gemenskapen är enligt lagens 6 § 1 mom. fortfarande den som tar emot oljan i Finland. Skyldig att betala oljeskyddsavgift för olja som importeras från en annan medlemsstat och transporteras genom Finland är oljans avsändare till skillnad från vad som tidigare gällde. Om olja som ankommer till Finland i en annan medlemsstat hänförts eller i Finland hänförs till ett sådant förfarande för extern transitering som avses i artikel 144 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 om fastsällande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) eller till ett sådant förfarande för export som avses i artikel 178 i samma förordning, är betalningsskyldig på grund av lagändringen dock den i förordningens artikel 4.29 avsedda person som är ansvarig för förfarandet.

Enligt ändringen av 6 § 2 mom. i lagen är skyldig att betala oljeskyddsavgift däremot den i vars namn eller för vars räkning den i artikel 4.10 i förordning (EG) nr 450/2008 avsedda tulldeklarationen upprättas första gången för importerad olja eller den som hänför oljan till ett förfarande för frizoner i enlighet med förordningens artikel 157.

Om det finns fler än en betalningsskyldig enligt 6 § 1 eller 2 mom., svarar de alla med stöd av ett nytt 3 mom. solidariskt för betalningen av oljeskyddsavgiften.

Enligt ändringen av 7 § 2 mom. i lagen bestäms avgiften för de oljeprodukter som ankommer från Europeiska gemenskapen enligt de bestämmelser som gäller den dag då oljan har tagits emot i Finland eller transporterats genom Finland. Om oljan har hänförts till ett förfarande för extern transitering eller till ett exportförfarande bestäms avgiften enligt de bestämmelser som gällde den dag då oljan faktiskt fördes in till Finland.

Avgiften för den olja som ankommer från en stat utanför gemenskapen bestäms enligt ändringen av 7 § 3 mom. enligt de bestämmelser som gäller den dag då tulldeklarationen för oljan har getts in eller borde ha getts in första gången eller då olja som hänförts till ett förfarande för frizoner anmäldes till tullen.

I en ny 7 a § föreskrivs om det betalningsförfarande som ska tillämpas. I fråga om deklarationsskyldighet gällande oljeskyddsavgiften, påförande av avgiften, betalning, debitering, prejudikat, ändringssökande, lättnader, bokföringsskyldighet, granskning, skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, accisförseelse, skyldighet att ge prover, utredningsskyldighet och skyldighet att motivera ett beslut gäller för avgiftsbelagd olja alltid i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis föreskrivs om registrerade näringsidkare.

Enligt 8 § i den nya lagen höjs kapitalgränserna för oljeskyddsfonden femfaldigt jämfört med de tidigare gränserna. Uttagandet av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till 50 miljoner euro. Uttagandet påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under 25 miljoner euro. De höjda kapitalgränserna är i kraft temporärt till slutet av år 2015.

Eftersom det i 6 och 7 § hänvisas till den moderniserade tullkodexen, som kommer att tillämpas först efter att tillämpningsföreskrifterna för den har trätt i kraft, ska ikraftträdandet av paragraferna ske vid samma tidpunkt. Om ikraftträdandet av 6 och 7 § föreskrivs således genom förordning av statsrådet senare.

Mera information ges av Kimmo Lietkari, tfn 020 492 2220

TMD