Hoppa till innehåll

Lagstiftningen ändras – förhandsinformation till företag som importerar produkter som omfattas av växtskyddslagstiftningen eller EU:s effektiverade kontroll från länder utanför EU

28.5.2019 7.59
Pressmeddelande

Den nya förordningen om offentlig kontroll i fråga om livsmedelssäkerhet och växtskydd (EU) 2017/625 träder i kraft 14.12.2019. Den medför ändringar i förfarandena för import och fysisk kontroll av produkter som omfattas av växtskyddslagstiftningen och EU:s effektiverade kontroll.

Detta förhandsmeddelande gäller livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen. Dessa produkter får i fortsättningen endast importeras via vissa gränskontrollstationer (BCP) som är avsedda för dessa produktgrupper. Planen är att dessa produkters gränskontrollstationer i Finland skulle vara Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö hamn  och Vaalimaa. Dokumentkontrollerna av sändningar utförs av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen.

De fysiska kontrollerna av produkterna (identitetskontroller, växtskyddskontroller och provtagning) ska utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett annat på förhand godkänt kontrollställe (CP). Annat kontrollställe kan vara antingen importföretagets eller speditörens lager som uppfyller kraven i förordningen om offentlig kontroll och dess genomförandeakter. Annat kontrollställe ska också uppfylla kraven i EU:s allmänna förordning om livsmedelshygien nr 852/2004, och en anmälan om livsmedelslokal ska upprättas för kontrollstället.

Företaget eller speditören ska själv på förhand ansöka om status som annat kontrollställe (CP) för sitt lager. Godkännandet av kontrollställen sker enligt ett förfarande som meddelas senare.

Krav för kontrollställe

Utrymmen

  • täckt lastningsområde
  • ett för kontroll utsett rum eller område med kallt och varmt rinnande vatten samt utrymmen för tvättning och torkning av händer (gäller inte för kontroller som omfattas av växtskyddslagstiftningen)
  • tillträde till WC-utrymmen där man kan tvätta och torka händerna
  • temperaturreglerade lagerförhållanden enligt de lagrade produkternas krav
  • för kontroll utsett rum ska ha väggar, tak och golv som är lätta att rengöra och desinficera samt ha tillräckligt avlopp och tillräcklig belysning
  • för kontroll utsedda utrymmen ska vara lätta att rengöra samt ha tillräckligt avlopp och tillräcklig belysning

Utrustning

  • möjlighet att väga sändningen
  • redskap för lossning, öppnande och undersökning av sändningen
  • redskap och anvisningar för rengöring och desinficering av utrymmena eller avtal om användning av extern aktör för rengöring och desinficering av utrymmena
  • bord som är lätt att rengöra och desinficera

Tullens provtagare tar med sig övrig i förordningen nämnd kontroll-, förseglings- och provtagningsutrustning.

Om ett produktparti vid en växtskyddskontroll konstateras strida mot bestämmelserna, ska den kunna placeras skilt från övriga sändningar i ett s.k. karantänutrymme.

Importdeklaration till TRACES-systemet

Enligt den nya förordningen om offentlig kontroll ska man för importen av produkter som omfattas av kontrollen i fortsättningen inge en separat elektronisk importdeklaration till TRACES-systemet.

Tullen utfärdar senare mer detaljerade anvisningar om ansökan om status som annat kontrollställe och tillhörande förfaranden för godkännande samt om övergången till användningen av TRACES-systemet.

Ändringar också vid importen av ekologiska produkter

Som förhandsinformation delges också att som följd av den nya förordningen om ekologisk produktion (EU) 848/2018 får ekologiska produkter från och med 1.1.2021 endast importeras från länder utanför EU via gränskontrollstationer som är avsedda för dessa produkter. Utredningsarbetet om gränskontrollstationerna för ekologiska produkter pågår som bäst.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullaboratoriets meddelanden