Hoppa till innehåll

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta

21.12.2010 17.12
Tiedote

210/2010, PLK/NK

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010) vahvistettiin 17.12.2010. Samassa yhteydessä tehtiin tarvittavat muutokset alkoholi- ja alkoholijuomaverolakiin ja juomapakkausverolakiin. Uuden lain myötä otetaan käyttöön makeisille ja jäätelölle uusi valmistevero ja nykyiset virvoitusjuomaveroa koskevat säännökset siirretään samaan lakiin makeisten ja jäätelön kanssa.

Soveltamisala

Makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista kannetaan valmisteveroa lain liitteenä olevien verotaulukoiden mukaisesti. Lakia sovelletaan tullitariffin nimikkeen 2201 tuotteisiin vain, jos ne on pakattu myyntipakkaukseen jonka tilavuus on enintään viisi litraa.

Lakia ei sovelleta kliinisiin ravintovalmisteisiin, äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin, lastenruokiin ja laihdutusvalmisteisiin jos ne täyttävät laissa mainitut, niille säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset.

Lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu pienet riippumattomat makeisten ja jäätelön valmistajat, joiden kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien tuotteiden määrä on enintään 10.000 kiloa ja ne virvoitusjuomien valmistajat, joiden kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien tuotteiden määrä on enintään 50.000 litraa valmista, juotavaa juomaa. Valmistajan riippumattomuudesta ja tuotannon määrästä on vaadittaessa esitettävä tulliviranomaiselle luotettava selvitys.

Määritelmät

Makeisveroa kannetaan tullitariffin nimikkeen 1704 tuotteista ja nimikkeen 1704 tuotteita vastaavista tuotteista, jotka muulla kuin sokerilla makeutettuna kuuluvat nimikkeeseen 2106 sekä nimikkeen 1806 suklaata ja muista kaakaota sisältävistä elintarvikevalmisteista. Jäätelöveroa kannetaan nimikkeeseen 2105 kuuluvasta jäätelöstä, mehujäästä ja niiden kaltaisista jäädytetyistä valmisteista sekä nimikkeen 1901 jäätelön valmistukseen tarkoitetusta seoksesta.

Virvoitusjuomaveroa kannetaan samoista nimikkeistä kuin aiemminkin, tämän lisäksi veropohjaa laajennetaan kattamaan nimikkeeseen 2201 kuuluvat luonnonvedet, nimikkeeseen 2202 kuuluvat maitopohjaiset juomat sekä nimike 2205 (vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini jonka alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia).

Jotta lain soveltamisala ei muuttuisi nimikkeistöön tehtävien muutosten seurauksena, tässä laissa tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 948/2009 mukaisia nimikkeitä.

Veron määrä

Veron määrä on 75 senttiä kilolta makeisia ja jäätelöä sekä 7,5 senttiä litralta valmista juomaa tai 75 senttiä kilolta kiinteiden juoma-ainesten osalta.

Vero määrätään tuotteen nettopainosta, jolla tarkoitetaan tuotteen painoa ilman pakkausta ja ei-syötäviä osia. Juomien valmistukseen käytettävistä nestemäisistä tuotteista kannetaan virvoitusjuomaveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Laimennettavien juomien laimennukseksi hyväksytään enintään 10 painoprosentin sokeripitoisuutta tai sitä vastaavaan makeuteen johtava laimennus.

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta kannetaan virvoitusjuomaveroa, joka vastaa siihen sisältyvän keinotekoisen makeutusaineen määrää muunnettuna sakkaroosin makeutta vastaavaksi.

Verottomuus

Makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka käytetään toisten makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien valmistukseen tai raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa ovat verottomia.

Verottomia ovat myös makeiset ja virvoitusjuomat joita käytetään lääkelaissa tarkoitettujen lääkkeiden tai alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen.

Makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään lain soveltamisalan ulkopuolelle olevien kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja virvoitusvalmisteiden, lastenruokien ja laihdutusvalmisteiden valmistamiseen ovat verottomia.

Sellaiset makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka valtuutetun varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionissa kulutettaviksi, ovat verottomia.

Valmisteverotuslain soveltaminen

Makeisiin, jäätelöön ja virvoitusjuomiin sovelletaan valmisteverotuslain menettelyä koskevia säännöksiä. Kyseessä olevien tuotteiden verotus siis toimitetaan samalla tavalla kuin valmisteverotus yleensä.

Valmisteverotuslain säännöksiä veronalaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan kuitenkin vain siltä osin, kuin säännökset koskevat Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotavien kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden siirtämistä verottomien varastojen välillä.

Siirtymäsäännös

Sen, joka tämän lain tullessa voimaan valmistaa makeisia, jäätelöä tai virvoitusjuomia on haettava kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta valmisteverotuslaissa tarkoitettua verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupaa. Velvollisuus ei koske niitä virvoitusjuomien valmistajia, joille on myönnetty lupa ennen tämän lain voimaantuloa.

Verovelvollinen, joka on jättänyt valmisteverotuslaissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tulliviranomaiselle, on oikeutettu toimimaan hakemuksen mukaisesti valtuutettuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vastaanottajana siihen asti kunnes tulliviranomainen on antanut hakemukseen päätöksen. Valmisteverotuslaissa säädettyjen luvan edellytysten täyttyessä lupa myönnetään takautuvasti lain voimaantulosta lähtien.

Voimaantulo

Laki ja lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2011.

THT