Hoppa till innehåll

Lag om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

21.12.2010 17.12 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 16.00
Pressmeddelande

210/2010, PLK/NK

Lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) stadfästes den 17 december 2010. Samtidigt gjordes behövliga ändringar i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar. I och med den nya lagen tas den nya punktskatten på sötsaker och glass i bruk och de nuvarande bestämmelserna om läskedrycksaccis flyttas till samma lag som bestämmelserna om sötsaker och glass.

Tillämpningsområde

Punktskatt tas ut för sötsaker, glass och läskedrycker enligt skattetabellerna som finns som bilaga till lagen. Lagen tillämpas på produkter med varukod 2201 endast om de förpackats i försäljningsförpackningar med en volym på högst fem liter.

Lagen tillämpas inte på livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat och bantningspreparat, om de uppfyller de krav på sammansättning som förutsätts i lag.

Lagen omfattas inte av de oberoende småproducenter av sötsaker och glass vilkas produktionsmängd som per kalenderår frisläpps för konsumtion är högst 10 000 kilogram, eller de producenter av läskedrycker vilkas produktionsmängd som per kalenderår frisläpps för konsumtion är högst 50 000 liter färdig och drickbar dryck. Producenterna ska på begäran visa upp en tillförlitlig utredning av produktionsmängden samt av sitt oberoende för tullmyndigheten.

Definitioner

Punktskatt på sötsaker tas ut för produkter med varukod 1704 och för produkter som motsvarar produkterna med varukod 1704 som sötade med annat än socker hör till varukod 2106 samt för choklad och andra livsmedelsberedningar med varukod 1806 som innehåller kakao. Punktskatt på glass tas ut för glass, isglass och liknande frysta beredningar med varukod 2105 samt för produkter avsedda för tillverkning av glass med varukod 1901.

Punktskatt på läskedrycker tas ut för samma varukoder som tidigare och skattebasen utvidgas dessutom till att omfatta vatten med varukod 2201, mjölkbaserade drycker med varukod 2202 samt varukod 2205 (vermouth och annat vin av färska druvor med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent).

För att lagens tillämpningsområde inte ska ändras till följd av ändringar i nomenklaturen avses med varukod i tulltariffen i denna lag varukoderna enligt kommissionens förordning (EG) nr 948/2009 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

Skattebelopp

Skattebeloppet är 75 cent per kilogram sötsaker och glass samt 7,5 cent per liter färdig dryck eller 75 cent per kilogram vad gäller dryckesingredienser i fast form.

Skatten fastställs enligt produktens nettovikt, dvs. produktens vikt utan förpackning och icke-ätliga delar. Punktskatt på läskedrycker tas ut för produkter i flytande form som används vid tillverkning av drycker på basis av den mängd som utvinns ut produkterna. För drycker som ska spädas ut godkänns utspädning som leder till en sockerhalt av högst 10 viktprocent eller till motsvarande söthetsgrad.

För dryckesingredienser i fast form som innehåller konstgjort sötningsmedel tas en punktskatt på läskedrycker ut som motsvarar det i ingrediensen ingående konstgjorda sötningsmedlets mängd omvandlad så att den motsvarar söthetsgraden för sackaros.

Skattefrihet

Sötsaker, glass och läskedrycker som används för tillverkning av sötsaker, glass eller läskedrycker eller som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel är skattefria.

Skattefria är också de sötsaker och läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen eller av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.

Sötsaker och läskedrycker som används för tillverkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat och bantningspreparat, som står utanför lagens tillämpningsområde, är skattefria.

Sötsaker, glass och läskedrycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen är skattefria.

Tillämpning av punktskattelagen

I fråga om sötsaker, glass och läskedrycker tillämpas förfarandebestämmelserna i punktskattelagen. Beskattningen verkställs alltså på samma sätt som punktbeskattningen i allmänhet.

Bestämmelserna i punktskattelagen om flyttning av skattepliktiga produkter tillämpas dock endast när bestämmelserna gäller flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter från utanför Europeiska gemenskapen till en godkänd upplagshavares skatteupplag eller flyttning av produkter mellan skatteupplag.

Övergångsbestämmelse

Den som när denna lag träder i kraft tillverkar sötsaker, glass eller läskedrycker ska inom en månad efter att lagen trätt i kraft ansöka om sådant tillstånd för skatteupplag och tillstånd att verka som godkänd upplagshavare som avses i punktskattelagen. Skyldigheten gäller inte de tillverkare av läskedrycker som har beviljats ett tillstånd innan lagen träder i kraft.

En skattskyldig som inom en månad från att lagen trätt i kraft till tullmyndigheten lämnat in en ansökan om sådant tillstånd som avses i punktskattelagen är berättigad att enligt ansökan verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare tills tullmyndigheten har fattat beslut om ansökan. När villkoren gällande tillstånd i punktskattelagen uppfylls beviljas tillståndet med retroaktiv verkan så att det gäller från och med lagens ikraftträdande.

Ikraftträdande

Lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2011.

TMD