Hoppa till innehåll

Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken på föregående års nivå

Utgivningsdatum 2.9.2010 9.00 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 11.14
Pressmeddelande

De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i ungefär samma grad som året innan från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var särskilt nära sina slutliga värden.

De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i ungefär samma grad som året innan från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var särskilt nära sina slutliga värden.

Den slutgiltiga exportstatistiken för ifjol uppvisar 467 miljoner euro mer än vad som uppskattades i förhandsstatistiken. Detta utgör 1,1 procent av värdet på den totala exporten. År 2008 ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 0,7 procent. Den slutliga importstatistiken fick en ökning på 1 459 miljoner euro, dvs. 3,5 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 3,6 procent. Det är särskilt importen från EU-området som ofta justeras.

I och med att importen justerades betydligt mer än exporten, försvagades överskottet i handelsbalansen från 2,4 miljarder euro i månatliga förhandsstatistiken till 1,4 miljarder i slutliga statistiken.

Dröjsmål i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på justeringen av statistiken. Därtill genomgår varje månads statistik en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra med mervärdesskatteuppgifterna.

Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Efter det är statistikmånadens värden redan rätt nära de slutliga värdena. Vid publiceringen av varje månadsstatistik, publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året. Statistiken för det föregående statistikåret uppdateras sista gången i augusti och då publiceras också statistiken för det innevarande statistikåret fram till juni.

Tidigare publicerades statistikårets slutliga statistik i maj månad året efter statistikåret. Nu har publiceringen av statistiken skjutits fram, främst för att ytterligare förbättra kvaliteten på statistiken för de sista månaderna under det föregående året. Därmed följer Tullen i fortsättningen Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

Kvaliteten på statistiken som upprättas av EU och dess medlemsländer har varit ett centralt tema för EU:s statistikkontor Eurostat. I samarbete med medlemsländerna utvecklar man bl.a. metoder för bedömningen av preliminära statistikuppgifter.

Tabellen nedan visar de månatliga preliminära och slutgiltiga uppgifterna.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga siffror för import och export år 2009, milj. euro
Månad Import Export
Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 3 425 3 530 3 385 3 409
Februari 3 535 3 577 3 560 3 603
Mars 3 835 3 976 3 815 3 859
April 3 260 3 410 4 005 4 052
Maj 3 345 3 441 3 435 3 474
Juni 3 370 3 502 3 695 3 752
Juli 3 325 3 408 3 470 3 512
Augusti 3 225 3 302 3 150 3 180
September 3 915 4 057 3 675 3 738
Oktober 3 640 3 804 5 015 5 062
November 3 720 3 900 3 840 3 844
December 3 600 3 747 3 550 3 577
Totalt 42 195 43 654 44 595 45 062
Skillnad milj. e   1 459   467
Skillnad %   3,5   1,1

Justering av utrikeshandelsstatistikens förhandsvärden till slutliga värden 2002-2009, procent av värdet på totala exporten och importen

Tullstyrelsen publicerar de preliminära uppgifterna inom 40 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras ungefär 9 veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs i slutet av augusti året efter statistikåret.

Utrikeshandelsstatistiken som publiceras av Tullstyrelsen ingår i Finlands officiella statistik.

Mer detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen framgår också publiceringstidtabellen för de preliminära uppgifterna och månadsöversikterna.

Alla översikter av utrikeshandeln som publiceras av Tullstyrelsen kan läsas avgiftsfritt på Tullens webbplats. På webbplatsen finns också statistiska tabeller och statistisk grafik över utrikeshandeln. Tullens kunder kan också avgiftsfritt använda databasen Uljas (http://uljas.tulli.fi/), i vilken man kan söka fram mera detaljerade statistiska uppgifter om utrikeshandeln enligt länder och varor.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information: statistikchef Timo Koskimäki (tfn 040 332 1851) eller tullöverinspektör Olli-Pekka Penttilä (tfn 040 332 1862)
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande