Hoppa till innehåll

Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken förbättrades

Utgivningsdatum 12.5.2009 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 9.05
Pressmeddelande

De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i mindre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var särskilt nära sina slutliga värden.

Den slutgiltiga exportstatistiken för ifjol uppvisar 441 miljoner euro mer än vad som uppskattades i förhandsstatistiken. Detta utgör 0,7 procent av värdet på den totala exporten. år 2007 ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 2,3 procent. Den slutliga importstatistiken fick en ökning på 2 171 miljoner euro, dvs. 3,6 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 4,1 procent. I och med att importen justerades betydligt mer än exporten, försvagades överskottet i handelsbalansen från 4,9 miljarder euro i månatliga förhandsstatistiken till 3,2 miljarder i slutliga statistiken.

Dröjsmål i inlämnandet av statistiskt material hade en väsentlig inverkan på justeringen av statistiken. Därtill genomgår varje månads statistik en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra med mervärdesskatteuppgifterna.

Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Efter det är statistikmånadens värden redan rätt nära de slutliga värdena. I samband med publiceringen av varje månadsstatistik publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året.

Justeringen av Finlands utrikeshandelsstatistik har de senaste åren varit aningen under medelnivån för EU-länderna. Kvaliteten på statistiken som upprättas av EU och dess medlemsländer har varit ett centralt tema för EU:s statistikkontor Eurostat. I samarbete med medlemsländerna utvecklar man bl.a. metoder för bedömningen av preliminära statistikuppgifter.

Tabellen nedan visar de månatliga preliminära och slutgiltiga uppgifterna.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga siffror för import och export år 2008, milj. euro
Månad Import Export
Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 5 005 5 177 5 265 5 269
Februari 4 945 5 114 5 485 5 573
Mars 5 205 5 425 5 535 5 591
April 5 385 5 683 6 425 6 451
Maj 5 360 5 649 5 765 5 836
Juni 5 005 5 200 5 725 5 809
Juli 5 350 5 473 5 450 5 458
Augusti 4 845 4 928 5 040 5 068
September 5 445 5 591 5 725 5 715
Oktober 5 170 5 365 5 810 5 798
November 4 455 4 564 4 735 4 810
December 4 060 4 232 4 180 4 203
Totalt 60 230 62 401 65 140 65 581
Skillnad milj. e   2 171   441
Skillnad %   3,6   0,7

Justeringen av utrikeshandelsstatistikens förhandsvärden till slutliga värden 2002-2008, procent av värdet på totala exporten och importen

Tullstyrelsen publicerar de preliminära uppgifterna inom 40 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras ungefär 9 veckor efter statistikmånaden. Den slutliga statistiken publiceras årsvis senast i maj månad följande år.

Utrikeshandelsstatistiken som publiceras av Tullstyrelsen ingår i Finlands officiella statistik.

Noggrannare uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens Internetsidor under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen framgår också publiceringstidtabellen för de preliminära uppgifterna och månadsöversikterna.

Alla översikter av utrikeshandeln som publiceras av Tullstyrelsen kan läsas avgiftsfritt på Tullens webbplats. På webbplatsen finns också statistiska tabeller och statistisk grafik över utrikeshandeln. Tullens kunder kan också avgiftsfritt använda databasen Uljas (http://uljas.tulli.fi/), i vilken man kan söka fram mera detaljerade statistiska uppgifter om utrikeshandeln enligt länder och varor.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information: statistikchef Timo Koskimäki, tfn 040 332 1851, eller tullöverinspektör Kari Tähtivaara, tfn 020 492 1844
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande