Hoppa till innehåll

Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2018

Utgivningsdatum 12.9.2019 9.00
Pressmeddelande

Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2018 publicerades den 30 augusti 2019.

Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2018 publicerades den 30 augusti 2019.

De statistiska värden för export och import som Tullen månatligen publicerar som preliminära uppgifter avvek år 2018 i ungefär samma grad som under tidigare år från det statistiska årets slutliga siffror. De preliminära värdena för export var närmare sina slutliga värden jämfört med värdena för import. Det är importen från EU-området som alltid justeras mest.

Förra årets slutgiltiga exportstatistik uppvisade 611 miljoner euro mer än vad som uppskattades i den preliminära statistiken. Detta utgjorde en procent av värdet på den totala exporten. Året innan ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 1,6 procent. Den slutliga importstatistiken hade en ökning på 1 131 miljoner euro, dvs. 1,7 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 2,5 procent. I och med att importen kompletterades betydligt mer än exporten, försvagades underskottet i handelsbalansen från 2,4 miljarder euro i den månatliga preliminära statistiken till 2,9 miljarder euro i slutliga statistiken.

De månatliga preliminära uppgifterna för export och import samt de slutliga uppgifterna för utrikeshandeln år 2018 presenteras i nedanstående tabell 1 och revideringsprocenterna för åren 2008–2018 illustreras i diagram 1 nedan.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga värden för export och import år 2018, miljoner euro
Månad Export Import
  Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 5 180 5 214 5 330 5 446
Februari 4 770 4 807 5 055 5 170
Mars 5 400 5 411 5 560 5 730
April 5 500 5 610 5 370 5 461
Maj 5 305 5 368 5 565 5 620
Juni 5 355 5 431 5 340 5 587
Juli 4 965 5 004 5 415 5 389
Augusti 5 050 5 101 5 450 5 624
September 5 115 5 200 5 275 5 339
Oktober 5 775 5 811 5 955 6 054
November 5 765 5 776 5 825 5 790
December 4 890 4 948 5 315 5 376
Sammanlagt 63 070 63 681 65 455 66 586
Skillnad milj.e   611   1 131
Avvikelse %   1,0   1,7

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2008–2018, i procent av värdet på exporten och importen

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2008–2018, i procent av värdet på exporten och importen

Tullen publicerar de preliminära uppgifterna om utrikeshandeln inom 39 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras i månadsöversikten ungefär åtta veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.

Kvaliteten på statistiken som upprättas av EU och dess medlemsländer har varit ett centralt tema för EU:s statistikkontor Eurostat. I samarbete med medlemsländerna utvecklar man bl.a. metoder för bedömningen av preliminära statistikuppgifter om utrikeshandeln.

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Vid publiceringen av varje månadsstatistik, publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året.

Dröjsmål och brister i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på kompletteringen av statistiken. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra den med mervärdesskatteuppgifterna. Statistiken uppdateras alltså både genom att man lägger till uppgifter som saknas och tar bort eller korrigerar felaktiga uppgifter. I diagram 2 nedan visas de månatliga avvikelserna i utrikeshandelsstatistiken mellan de preliminära uppgifterna och de uppgifter som publicerats i månadsstatistiken för samma månad.

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2015–2018, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2015–2018, procent av värdet på exporten och importen

I diagram 3 nedan visas de årliga justeringarna av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna publicerade i månadsstatistiken för samma statistikmånad. Eftersom justeringarna har ökat eller minskat värdet på exporten eller importen, har avvikelsernas andel av motsvarande värde i de preliminära uppgifterna beräknats som ett absolut värde.

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2018, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2018, procent av värdet på exporten och importen

Utrikeshandelsstatistiken för år 2018 uppdaterades för sista gången den 30 augusti 2019. Då publicerades också den detaljerade statistiken för det innevarande året fram till juni i statistikdatabasen Uljas. De preliminära uppgifterna för hela år 2018 publicerades den 7 februari 2019.

Mer detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns också en publiceringstidtabell för de preliminära uppgifterna och månadsstatistiken.

Tullen, Statistik
Mera information: Christina Telasuo, tel. 040 332 1828 tai Olli-Pekka Penttilä, tel. 040 332 1862
E-post: Förnamn.Efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande