Hoppa till innehåll

Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2012

Utgivningsdatum 10.9.2013 9.00 | Publicerad på svenska 25.1.2017 kl. 9.46
Pressmeddelande

Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2012 publicerades den 30 augusti 2013

De statistiska värden för export och import som Tullen månatligen meddelar som förhandsuppgifter avvek år 2012 i ungefär samma grad som under tidigare år från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var närmare sina slutliga värden jämfört med värdena för import. Det är särskilt importen från EU-området som ofta justeras.

Den slutgiltiga exportstatistiken för i fjol uppvisar 728 miljoner euro mer än vad som uppskattades i förhandsstatistiken. Detta utgör 1,3 procent av värdet på den totala exporten. Året innan ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 1,2 procent. Den slutliga importstatistiken hade en ökning på 1 637 miljoner euro, dvs. 2,8 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 3,2 procent. I och med att importen kompletterades betydligt mer än exporten, försvagades underskottet i handelsbalansen från 1,7 miljarder euro i månatliga förhandsstatistiken till 2,6 miljarder euro i slutliga statistiken.

De månatliga preliminära uppgifterna för export och import samt de slutliga uppgifterna för utrikeshandeln år 2012 presenteras i nedanstående tabell och revideringsprocenterna för åren 2002–2012 illustreras i diagrammet nedan.

Kvaliteten på statistiken som upprättas av EU och dess medlemsländer har varit ett centralt tema för EU:s statistikkontor Eurostat. I samarbete med medlemsländerna utvecklar man bl.a. metoder för bedömningen av preliminära statistikuppgifter om utrikeshandeln.

Tullen publicerar de preliminära uppgifterna om utrikeshandeln inom 39 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras i månadsöversikten ungefär 8 veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga värden för export och import år 2012, miljoner euro
Månad Export Import
Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 4 520 4 521 4 700 4 828
Februari 4 370 4 449 4 975 5 082
Mars 5 105 5 307 5 245 5 490
April 4 695 4 723 4 775 4 891
Maj 4 895 4 960 4 915 5 097
Juni 4 665 4 730 4 610 4 769
Juli 4 500 4 548 4 440 4 607
Augusti 4 920 4 953 4 920 5 094
September 4 580 4 635 4 650 4 714
Oktober 4 950 5 010 5 175 5 283
November 4 875 4 936 4 665 4 761
December 4 075 4 106 4 810 4 902
Sammanlagt 56 150 56 878 57 880 59 517
Skillnad milj. e   728   1 637
Avvikelse %   1,3   2,8

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2002–2012, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2002–2012, procent av värdet på exporten och importen

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Vid publiceringen av varje månadsstatistik, publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året.

Dröjsmål och brister i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på kompletteringen av statistiken. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra med mervärdesskatteuppgifterna. Statistiken uppdateras alltså både genom att man lägger till uppgifter som saknas och tar bort eller korrigerar felaktiga uppgifter. Därför kan justeringarna vara både positiva och negativa. I diagrammet nedan visas de månatliga avvikelserna i utrikeshandelsstatistiken mellan de preliminära uppgifterna och de uppgifter som publicerats i månadsöversikten för samma statistikmånad.

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsstatistiken år 2010–2012, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsstatistiken år 2010–2012, procent av värdet på exporten och importen

I diagrammet nedan visas de årliga justeringarna av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna publicerade i månadsöversikten för samma statistikmånad. Eftersom justeringarna har ökat eller minskat värdet på exporten eller importen, har avvikelsernas andel av motsvarande värde i de preliminära uppgifterna beräknats som ett absolut värde.

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsstatistiken beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2012, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsstatistiken beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2012, procent av värdet på exporten och importen

Utrikeshandelsstatistiken för år 2012 uppdaterades för sista gången den 30 augusti 2013. Då publicerades också den detaljerade statistiken för det innevarande året fram till juni i databasen ULJAS. De preliminära uppgifterna för hela år 2012 publicerades den 7 februari 2013.

Mer detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns också en publiceringstidtabell för de preliminära uppgifterna och månadsöversikterna.

Tullen, Statistik
Mera information: Christina Telasuo, tfn 040 332 1828 eller Olli-Pekka Penttilä, tfn 040 332 1862
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik