Hoppa till innehåll

Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2010

Utgivningsdatum 30.12.2011 9.00 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 9.54
Pressmeddelande

Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2010 publicerades den 31 augusti 2011. Sedan år 2010 offentliggörs varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln i slutet av augusti året efter statistikåret. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Tullstyrelsen upptäckte emellertid ett fel i utrikeshandelsstatistiken för år 2010 med en så stor inverkan på 2010 års handelbalans att man bestämde sig att göra en revidering. De korrigerade siffrorna publicerades i Uljas-tjänsten den 30 december 2011. Felet gällde bara export. Siffrorna i denna text baserar sig på de korrigerade siffrorna. Revideringen av statistiken påverkade inte den allmänna bild som utrikeshandelsstatistiken ger av Finlands ekonomi.

De statistiska värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsuppgifter avvek år 2010 i ungefär samma grad som under tidigare år från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var närmare sina slutliga värden jämfört med värdena för import. Det är särskilt importen från EU-området som ofta justeras.

Den slutgiltiga exportstatistiken för i fjol uppvisar 704 miljoner euro mer än vad som uppskattades i förhandsstatistiken. Detta utgör 1,4 procent av värdet på den totala exporten. Året innan ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 1,1 procent. Den slutliga importstatistiken fick en ökning på 1 703 miljoner euro, dvs. 3,4 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 3,5 procent. I och med att importen kompletterades betydligt mer än exporten, försvagades överskottet i handelsbalansen från 1,5 miljarder euro i månatliga förhandsstatistiken till 539 miljarder euro i slutliga statistiken.

De månatliga preliminära uppgifterna för export och import samt de slutliga uppgifterna för utrikeshandeln år 2010 presenteras i nedanstående tabell och revideringsprocenterna för åren 2002–2010 illustreras i diagrammet nedan.

Kvaliteten på statistiken som upprättas av EU och dess medlemsländer har varit ett centralt tema för EU:s statistikkontor Eurostat. I samarbete med medlemsländerna utvecklar man bl.a. metoder för bedömningen av preliminära statistikuppgifter om utrikeshandeln.

Tullstyrelsen publicerar de preliminära uppgifterna om utrikeshandeln inom 39 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras i månadsöversikten ungefär 8 veckor efter statistikmånaden. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret.

Tabell 1. Månatliga preliminära uppgifter och slutliga värden för export och import år 2010, miljoner euro
Månad Export Import
Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 3 280 3 243 3 335 3 389
Februari 3 480 3 479 3 520 3 714
Mars 3 745 3 717 4 030 4 158
April 4 355 4 314 4 000 4 164
Maj 4 135 4 228 3 945 4 090
Juni 4 705 4 821 4 320 4 533
Juli 4 065 4 097 4 110 4 211
Augusti 4 165 4 248 4 170 4 329
September 4 665 4 759 4 805 4 933
Oktober 5 855 5 881 4 530 4 677
November 4 705 4 836 4 885 5 032
December 4 580 4 815 4 545 4 668
Sammanlagt 51 735 52 439 50 195 51 898
Skillnad milj. e   704   1 703
Avvikelse %   1,4   3,4

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2002–2010, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 1. Årlig revidering av utrikeshandelsstatistiken från preliminära uppgifter till slutliga värden åren 2002–2010, procent av värdet på exporten och importen

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Flest korrigeringar görs vanligtvis under månaden efter statistikmånaden och under den därpå följande månaden. Vid publiceringen av varje månadsstatistik, publiceras också de uppdaterade uppgifterna för tidigare månader i det statistiska året.

Dröjsmål och brister i inlämnandet av statistiskt material har en väsentlig inverkan på kompletteringen av statistiken. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra med mervärdesskatteuppgifterna. Statistiken uppdateras alltså både genom att man lägger till uppgifter som saknas och tar bort eller korrigerar felaktiga uppgifter. Därför kan justeringarna vara både positiva och negativa. I diagrammet nedan visas de månatliga avvikelserna i utrikeshandelsstatistiken mellan de preliminära uppgifterna och de uppgifter som publicerats i månadsöversikten för samma statistikmånad.

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2008–2010, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 2. Månatliga avvikelser i utrikeshandelsstatistiken mellan preliminära uppgifter och uppgifterna i månadsöversikten år 2008–2010, procent av värdet på exporten och importen

I diagrammet nedan visas de årliga justeringarna av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna publicerade i månadsöversikten för samma statistikmånad. Eftersom justeringarna har ökat eller minskat värdet på exporten eller importen, har avvikelsernas andel av motsvarande värde i de preliminära uppgifterna beräknats som ett absolut värde.

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2010, procent av värdet på exporten och importen

Diagram 3. Årlig justering av utrikeshandelsstatistiken från de preliminära uppgifterna till uppgifterna i månadsöversikten beräknat enligt avvikelsens absoluta värde åren 2008–2010, procent av värdet på exporten och importen

Utrikeshandelsstatistiken för år 2010 uppdaterades undantagsvis sista gången den 30 december 2011. Då publicerades också den reviderade detaljerade statistiken i databasen ULJAS. De preliminära uppgifterna för hela år 2010 publicerades den 9 februari 2011.

Mer detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens webbplats under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen finns också publiceringstidtabellen för de preliminära uppgifterna och månadsöversikterna.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information: statistikchef Timo Koskimäki (tfn 040 332 1851) eller tullöverinspektör Olli-Pekka Penttilä (tfn 040 332 1862)
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande