Hoppa till innehåll

Kroatien ansluter sig till Europeiska unionen / inverkan på tullhantering, mervärdesbeskattning vid import, punktbeskattning och farledsavgifter

28.6.2013 12.13 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.32
Pressmeddelande

75/2013, RSo/AH

1. Allmänt

Republiken Kroatien blir den 1 juli 2013 medlem i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen i enlighet med fördraget mellan Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Kroatien (fördraget publicerades den 24 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 112). I lagen 221/2013 anges att de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. (Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i fördraget och om ikraftträdandet av lagen bestäms genom förordning av statsrådet.)

I och med Kroatiens medlemskap i Europeiska unionen utvidgas unionens tull- och skatteområden den 1 juli 2013. Detta medför förändringar i handeln och transporterna mellan Kroatien och övriga unionen med anknytning till tullhantering och beskattning samt särskilda situationer under övergångsperioden. Nedan ges anvisningar om tullförfaranden, beskattning och ursprungsreglerna.

2. Tullförfaranden

De mest centrala konsekvenserna vid tullförfarandena är:

Varor i fri omsättning i Kroatien får gemenskapsvarans status vid utvidgningen.

  1. Utvidgningen avbryter inte tillämpningen av ett tullförfarande som till följd av handeln eller en transport mellan en gammal och den nya medlemsstaten påbörjats före utvidgningen. Förfarandet avslutas så som gemenskapens tullagstiftning förutsätter (t.ex. exportförfarandet avslutas vid utfartskontoret enligt den gamla situationen) eller förfarandet förlängs tills vidare (t.ex. tullagerförfarande utan tidsfrist);
  2. När oförtullade varor är vid tidpunkten för utvidgningen hänförda till ett tullförfarande som gäller tredjelandsvaror eller annars under tullövervakning (tillfällig lagring), betraktas varorna som gemenskapsvaror när förfarandet eller tullövervakningen avslutas, om varornas gemenskapsstatus bevisas på behörigt sätt.
  3. När en vara under tullövervakning i den utvidgade Europeiska unionen före utvidgningen varit i fri omsättning i Kroatien eller i de gamla unionen med 27 medlemsstater uppbärs ingen tull för varan i samband med överlåtelsen till fri omsättning, om ett ursprungsintyg för tullförmån enligt stabiliserings- och associeringsavtalet med Kroatien eller ett intyg om gemenskapsvarans status i enlighet med artikel 314 c i tullkodexens tillämpningskodex företes för varan. Med dessa övergångsbestämmelser garanteras tullfrihet för ursprungsvaror enligt stabiliserings- och associeringsavtalet med Kroatien också efter det att avtalet upphört att gälla. Ursprungsintygen för tullförmån bör utfärdas före utvidgningen, men intyget som anger gemenskapsvarans status kan också utfärdas efter utvidgningen.

3. Frihandeln och ursprungsreglerna

3.1. Frihandeln

EU:s ömsesidiga frihandelsavtal minskas med ett avtal den 1 juli 2013. Handeln mellan de nuvarande 27 medlemsstaterna och Kroatien är fr.o.m. anslutningen gemenskapsintern handel där inga särskilda ursprungsintyg är behövliga.

3.2. Utvidgning och särskilda övergångsbestämmelser gällande ursprung

Bilaga IV till anslutningsfördraget innehåller särskilda övergångsbestämmelser gällande utvidgningen. I handeln med Kroatien innebär dessa bestämmelser bl.a. följande:

Bevis på varors tullstatus – tullfrihet

- Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer fungerar som bevis på varors tullstatus, förutsatt att de utfärdats före anslutningen och att varorna som exporterats från fri omsättning är på väg till gemenskapen, befinner sig i ett tull- eller frilager, har hänförts till aktiv förädling eller annars står under tullövervakning vid tidpunkten för anslutningen. Dessa varor beviljas vid import till EU efter Kroatiens anslutning tullfri behandling som gemenskapsvaror, inte längre som frihandelsvaror. Förbudet mot tullrestitution ska också i dessa fall ha tillämpats i exportlandet.

- Det ovan beskrivna gäller på motsvarande sätt varor som exporteras från den gamla europeiska unionen med 27 medlemsländer till Kroatien. Varorna beviljas tullfri behandling på samma villkor.

- Ursprungsdokumenten enligt det frihandelsavtal som nu upphör att gälla kan godkännas som grund för tullfri behandling i Kroatien, när ursprungsdokumentet lämnas till tullmyndigheten inom fyra månader efter anslutningen. Dessutom förutsätts att motsvarande behandling beviljas i gemenskapen med de 27 medlemsländerna. Om varorna i fråga har förtullats till fri omsättning i Kroatien före anslutningen och om förutsättningarna för förmånsbehandlingen har förelegat, kan också ett i efterhand utfärdat ursprungsdokument godkännas om det tillställs tullmyndigheten inom fyra månader efter anslutningen.

- Det som i detta sammanhang konstateras om ursprungsdokument gäller i tillämpliga delar också varucertifikat A.TR som används i handeln mellan Europeiska unionen och Turkiet.

- Om inga ursprungsdokument utfärdats före anslutningen, kan varornas gemenskapsstatus bevisas - vid behov också i efterhand - med de dokument som vanligtvis används för det ändamålet (art. 314 c i tillämpningskodexen).

Åtgärder i efterhand på grundval av ursprungshandlingarna

I fråga om varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som utfärdats eller upprättats före anslutningen ska nuvarande EU-medlemsstater och behöriga tullmyndigheter i Kroatien godkänna begäranden om efterkontroll av dessa intyg i tre års tid efter utfärdandet eller upprättandet av ursprungsintygen. Myndigheterna kan också begära efterkontroll i tre års tid efter godkännandet av ursprungsintyg som hänför sig till en tulldeklaration för överlåtelse till fri omsättning.

Efteruppbörd, tullrättelse, återbetalning och eftergift av tull (art. 201–242 i tullkodexen) är möjliga om grunderna för dem uppstått före anslutningen och de verkställs inom tre år räknat från delgivningen av tullskulden. Observera att ursprungsdokumenten inte längre kan utfärdas i efterhand utom under ovan nämnda förutsättningar och inom tidsfristen på fyra månader.

Tillstånd att verka som godkänd exportör

Kroatien ska senast inom ett år efter anslutningen ändra de tillstånd att verka som godkänd exportör som grundat sig på avtalen med tredje länder så att de motsvarar EU-bestämmelserna. I Finland behöver dessa tillståndsbeslut inte ändras till följd av utvidgningen. Det är skäl att beakta ändringen i den förteckning över tullförmånsavtal och -arrangemang som finns i anslutning till besluten. Kroatien faller bort från förteckningen när handeln med landet blir gemenskapsintern handel i och med EU-medlemskapet.

Bindande ursprungsbesked

Anslutningsfördraget innehåller inga övergångsbestämmelser om bindande ursprungsbesked. De gamla medlemsländernas bindande besked gäller också i Kroatien fr.o.m. anslutningsdagen. Bindande ursprungsbesked som Kroatien meddelat före anslutningen upphör att gälla fr.o.m. tidpunkten för anslutningen och de bindande besked som meddelas efter anslutningen i landet kommer att gälla i hela den utvidgade unionen.

4 Punktbeskattning

Finländska godkända upplagshavare och registrerade avsändare kan fr.o.m. den 1 juli 2013 flytta produkter under uppskovsförfarandet till Kroatien. Vid flyttningen ska EMCS-systemet användas. Om mottagaren i Kroatien inte har behövligt punktskattetillstånd att ta emot produkter i EMCS-systemet är en skattefri flyttning till Kroatien inte möjlig. Också vid skattefria flyttningar av produkter från Kroatien till Finland ska EMCS-systemet användas fr.o.m. den 1 juli 2013 och en mottagningsrapport ska göras i EMCS-systemet.

Övergångsbestämmelserna i tullagstiftningen tillämpas också på harmoniserade punktskattepliktiga produkter när dessa är hänförda till ett tullförfarande. Produkter som före den 1 juli 2013 hänförts till exportförfarande i avsikt att leverera dem till Kroatien omfattas av övergångsbestämmelserna i tullagstiftningen.

5. Mervärdesbeskattning vid import och farledsavgifter

5.1. Mervärdesbeskattning vid import

Med varuimport till gemenskapen avses fr.o.m. den 1 juli 2013 varuimport till den utvidgade europeiska unionens mervärdesskatteområde.

Handeln mellan EU:s nuvarande medlemsländer och Kroatien är fr.o.m. den 1 juli 2013 EU:s interna handel som omfattas av särskilda bestämmelser om mervärdesskatt vid EU:s interna handel. Mera information om dessa bestämmelser finns i Skatteförvaltningens publikationer på webbplatsen www.vero.fi.

I artiklarna 405–410 i mervärdesskattedirektivet (112/2006/EG) bestäms om de övergångsåtgärder som tillämpas vid mervärdesbeskattningen i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Dessa ändringar har godkänts i Finland genom verkställighetslag nr 221/2013.

Mervärdesskatt vid import tas ut i Finland

Enligt 1 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt betalas till staten på import av varor i Finland. I 86 och 86 a § i mervärdesskattelagen föreskrivs om import av varor till gemenskapen och Finland.

Enligt 86 § i mervärdesskattelagen betraktas som import av varor inte införsel av sådana varor som i en annan situation än den som avses i 86 a § 4 mom. har hänförts till sådant internt transiteringsförfarande som avses i artiklarna 163–165 i tullkodexen.

Enligt 86 a § i mervärdesskattelagen sker varuimport i Finland om varan är i Finland när den införs till gemenskapen. Om någon godkänd tullbehandling eller något tullförfarande som avses i § 86 a 3 mom. i mervärdesskattelagen (t.ex. aktiv förädling enligt suspensionssystemet, art. 114 i tullkodexen) har tillämpats när varan importerats till gemenskapens tullområde anses varans import ske i Finland om varan befinner sig här när ifrågavarande förfarande avslutas. Då uppstår skyldigheten att betala mervärdesskatt.  

Övergångsbestämmelserna gäller varor som importerats till gemenskapen eller Kroatien före Kroatiens anslutning den 1 juli 2013.

Bestämmelser som gällde när varan hänfördes antingen till förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar eller till något tullförfarande eller någon situation som avses i artikel 156 i mervärdesskattedirektivet (bl.a. lagring i tullager, aktiv förädling) eller till något jämförbart förfarande i Kroatien, ska fortfarande tillämpas tills varorna efter anslutningsdagen avlägsnas från förfarandet eller situationen i fråga, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. varorna har förts in till gemenskapen eller Kroatien före den 1 juli 2013;
  2. varorna har varit hänförda till förfarandet eller situationen i fråga sedan de fördes in till gemenskapen eller Kroatien.
  3. varorna har inte avlägsnats från förfarandet eller situationen före den 1 juli 2013.

Vid avslutande av ovannämnda förfaranden i Finland eller vid införsel till Finland omfattas dessa varor fortfarande av de bestämmelser som gäller import av varor och inte av EU-bestämmelser som gäller gemenskapsintern handel.

Exempel:Varor har importerats från Kroatien till Finland före den 1 juli 2013. Varorna har i Finland hänförts till aktiv förädlig enligt suspensionssystemet.För varorna uppbärs mervärdesskatt i Finland när förfarandet avslutas i Finland genom att varorna överlåts till fri omsättning den 1 juli eller därefter.

På motsvarande sätt under samma förutsättningar jämställs vilket som helst avlägsnande (även lagstridigt) av varorna från ovannämnda förfaranden eller situationer (till vilka varorna hänförts före den 1 juli ) den 1 juli eller därefter med varuimport om varorna bevisligen varit i fri omsättning i Kroatien eller gemenskapen.

Bestämmelser som gällde när varan hänfördes till ett transiteringsförfarande ska fortfarande tillämpas tills varorna den 1 juli eller därefter avlägsnas från förfarandet i fråga, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. varorna har före den 1 juli 2013 hänförts till transiteringsförfarandet;
  2. varorna har inte avlägsnats från detta förfarande före anslutningsdagen.

I fråga om varor som före hänförandet till transiteringsförfarandet varit i fri omsättning i Kroatien eller gemenskapen jämställs avslutandet av förfarandet med import, om varorna hänförts till transiteringsförfarandet i Kroatien före den 1 juli till följd av att varorna sålts av en näringsidkare. Om det under ett transiteringsförfarande som påbörjats enligt villkoren ovan sker fusk eller förseelser jämställs detta med import.

Enligt övergångsbestämmelserna uppbärs mervärdesskatt vid import i Finland också när
1) varorna före den 1 juli sålts (levererats) från Kroatien för att användas av en köpare i Finland och
2) försäljningen i Kroatien har befriats eller hade kunnat befrias från skatt på grundval av bestämmelser om export och
3) varorna förs in till Finland den 1 juli eller därefter.

Mervärdesskatt vid import tas inte ut i Finland

Mervärdesskatt vid import uppbärs i motsats till vad som ovan nämnts inte i Finland, om varan sänds eller transporteras till ett område utanför den utvidgade gemenskapen.

Mervärdesskatt vid import uppbärs inte heller när (gäller inte transportmedel)
1) varan som varit i fri omsättning har förts in till Finland från Kroatien före den 1 juli och varan här har hänförts till förfarandet för temporärt import med fullständig befrielse från importtullar,
2) förfarandet för temporär import upphör den 1 juli eller därefter i Finland och
3) varan vidarebefordras eller transporteras tillbaka till exportören i Kroatien den 1 juli eller därefter.

Transportmedlen omfattas inte av denna bestämmelse. När förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar tillämpas på transportmedel och avslutas i Finland den 1 juli eller senare uppbärs ingen mervärdesskatt, om transportmedlet har anskaffats i eller importerats till Kroatien före den 1 juli 2013 under förutsättningar som gäller den allmänna beskattningen i Kroatien och om transportmedlet inte har beviljats skattefrihet eller återbetalning av mervärdesskatt till följd av exporten.

När förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtullar avslutas i Finland i fråga om transportmedel uppbärs mervärdesskatt vid import inte heller om tiden mellan fordonets första ibruktagningsdag och dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen är mer än åtta år eller när beloppet av den skatt som skulle betalas för importen är mycket litet.

5.2. Avgiftsskyldig enligt 4 § (750/2008) i lagen om farledsavgift (1122/2005)

Enligt 1 § i lagen om farledsavgift ska farledavgift betalas till staten enligt vad som bestäms i lagen för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde. Enligt 5 § 1 mom. i lagen ska farledsavgift betalas när ett fartyg anländer till Finland från utlandet eller från en finsk hamn till en finsk hamn. Vid tillämpning av denna bestämmelse spelar det ingen roll under vilken stats flagga fartyget seglar.

Enligt 4 § i lagen om farledsavgift är redaren skyldig att betala farledsavgift. Kravet enligt 4 § 2 mom. angående ett av tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller redare som är etablerade i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En redare som är etablerad i Kroatien är fr.o.m. den 1 juli 2013 antingen själv avgiftsskyldig eller så kan redaren ha ett av tullmyndigheten godkänt ombud som är etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då är båda två solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften.

TMD