Hoppa till innehåll

Kroatian liittyminen Euroopan unioniin – vaikutukset tulliselvitykseen, maahantuonnin arvonlisäverotukseen, valmisteverotukseen ja väylämaksuihin

28.6.2013 12.13
Tiedote

75/2013, RSo/AH

1. Yleistä

Kroatian tasavallasta tulee 1.7.2013 Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön jäsen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen mukaisesti (sopimus on julkaistu 24.4.2012 Euroopan unionin virallisen lehden numerossa L 112). Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lain (221/2013) mukaan lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. (Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja mainitun lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.)

Kroatian Euroopan unioniin liittymisen myötä unionin tulli- ja veroalueet laajenevat 1.7.2013. Tämä aiheuttaa Kroatian ja muun unionin väliseen kauppaan ja kuljetuksiin pysyviä tulliselvitykseen ja verotukseen liittyviä muutoksia sekä lisäksi erityiskysymyksiä siirtymävaiheen tilanteisiin. Seuraavassa annetaan ohjeita tullimenettelyihin, verotukseen ja tavaroiden alkuperäsääntöihin.

2. Tullimenettelyt

Tullimenettelyissä keskeisimmät vaikutukset ovat:

 • Tavarat, jotka ovat vapaassa liikkeessä Kroatiassa, saavat laajentumisen hetkellä yhteisötavaran aseman.
 •  Laajentuminen ei katkaise vanhan ja uuden jäsenvaltion välisen kaupan tai kuljetuksen johdosta ennen laajentumista aloitetun tullimenettelyn soveltamista. Se päätetään yhteisön tullilainsäädännön edellyttämällä tavalla (esimerkiksi vientimenettely päätetään vanhan tilanteen mukaisessa poistumispaikassa) tai sitä jatketaan toistaiseksi (esimerkiksi tullivarastointimenettely ilman määräaikaa).
 • Tullaamattoman tavaran ollessa laajentumisen hetkellä jossakin kolmannen maan tavaran tullimenettelyssä tai muussa tullivalvonnassa (väliaikainen varastointi) tavaroita kohdellaan yhteisötavaroina menettelyä tai valvontaa päätettäessä, jos niiden yhteisöasema todistetaan asianmukaisella tavalla.
 •  Laajentuneessa Euroopan unionissa tullivalvonnassa olevan tavaran oltua ennen laajentumista vapaassa liikkeessä 27 jäsenvaltion unionissa tai Kroatiassa tavaroista ei kanneta tullia sitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa, mikäli esitetään Kroatian kanssa solmitun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukainen preferenssialkuperätodistus tai tullikoodeksin soveltamisasetuksen 314 c artiklan mukainen todistus yhteisötavaran asemasta. Näillä siirtymäsäännöksillä taataan Kroatian vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisille alkuperätuotteille tullittomuus myös sopimuksen voimassaolon päätyttyä.  Preferenssialkuperätodistukset on annettava ennen laajentumista, mutta todistus yhteisötavaran asemasta voidaan antaa laajentumisen jälkeen.

3. Vapaakauppa ja alkuperäsäännöt

3.1. Vapaakaupan tilanne

EU:n vastavuoroiset tullietuussopimukset vähenevät yhdellä 1.7.2013 alkaen. Nykyisten 27 jäsenvaltion ja Kroatian välinen kauppa on liittymisestä lähtien sisäkauppaa, jossa ei tarvita erillisiä alkuperätodistuksia.

3.2. Laajentuminen ja alkuperää koskevat siirtymäajan erityismääräykset

Laajentumista koskevat siirtymäajan erityismääräykset sisältyvät liittymissopimuksen liitteeseen IV. Kroatian kaupassa määräykset merkitsevät muuan muassa seuraavaa:

Tavaroiden tullioikeudellisen aseman todistaminen – tullittomuus

– EUR.1 -tavaratodistus tai kauppalaskuilmoitukset toimivat todisteena tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta edellyttäen, että ne on annettu ennen liittymistä, ja että kyseiset vapaasta liikkeestä viedyt tavarat ovat liittymishetkellä matkalla, tulli- tai vapaavarastossa, sisäisen jalostuksen menettelyssä tai muutoin tullivalvonnassa. Tällaiset tavarat saavat niitä EU:hun tuotaessa Kroatian liittymisen jälkeen tullittoman kohtelun yhteisötavaroina, eivätkä siis enää vapaakauppatavaroina. Tullinpalautuskieltoa on näissäkin tapauksissa tullut vientimaassa noudattaa.

– Edellä kuvattu koskee vastaavasti myös 27 maan Euroopan unionista Kroatiaan vietäviä tavaroita, jotka siis saavat tullittoman kohtelun vastaavilla edellytyksillä.

– Päättyvän sopimuksen mukaiset alkuperäasiakirjat voidaan hyväksyä tullittoman kohtelun perusteeksi Kroatiassa, kun alkuperäasiakirja toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. Lisäksi edellytetään, että vastaava kohtelu myönnetään myös 27 maan yhteisössä. Jos kyseiset tavarat on tullattu vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa ennen liittymistä, ja edellytykset etuuskohtelulle ovat olleet olemassa, voidaan myös jälkikäteen annettu alkuperäasiakirja hyväksyä, jos alkuperäasiakirja toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

– Mitä tässä yhteydessä todetaan alkuperäasiakirjoista, koskee se soveltuvin osin myös Euroopan unionin ja Turkin tulliliittokaupassa käytettäviä A.TR. -tavaratodistuksia.

– Jos alkuperäasiakirjoja ei ole annettu ennen liittymistä, voidaan tavaroiden tullioikeudellinen yhteisöasema todistaa - tarvittaessa myös jälkikäteen - tavanomaisesti siihen tarkoitetuilla asiakirjoilla (tullikoodeksin soveltamisasetuksen 314 c artikla)

Jälkitoimet alkuperäasiakirjojen perusteella

Ennen liittymistä annettujen EUR.1 -todistusten ja kauppalaskuilmoitusten osalta nykyisten EU:n jäsenvaltioiden ja Kroatian toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt (verifioinnit) kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta tai laatimisesta. Viranomaiset voivat myös tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan ilmoitukseen liittyvän alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

Jälkikannot, tullinoikaisut, palautukset ja peruutukset (tullikoodeksin artiklat 201 - 242) ovat mahdollisia, jos niiden perusteet ovat syntyneet ennen liittymistä ja ne suoritetaan kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksi saattamisesta. On huomattava, että alkuperäasiakirjoja ei voi kuitenkaan enää antaa jälkikäteen muutoin kuin edellä mainituin edellytyksin ja neljän kuukauden määräajan puitteissa.

Valtuutetun viejän luvat

Kroatian on uudistettava kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvat valtuutettujen viejien luvat vastaamaan EU-säännöksiä viimeistään vuoden kuluttua liittymispäivästä. Suomessa ei lupapäätöksiä ole tämän laajentumisen vuoksi tarpeen uusia. Lupapäätökseen liittyvään tullietuussopimuksia ja -järjestelyjä koskevaan luetteloon tuleva muutos on syytä huomioida. Kroatia jää pois tästä luettelosta, kun sen kanssa käytävä kauppa muuttuu EU-jäsenyyden myötä sisäkaupaksi.

Sitovat alkuperätiedot

Liittymissopimukseen ei sisälly sitovaa alkuperätietoa koskevia siirtymäsäännöksiä. Vanhojen jäsenvaltioiden sitovat tiedot ovat liittymispäivästä lähtien voimassa myös Kroatiassa. Kroatian ennen jäsenyyttä antamien sitovien tietojen voimassaolo lakkaa liittymisen hetkellä, ja toisaalta sen jälkeen Kroatiassa annetut sitovat tiedot ovat voimassa koko laajentuneessa EU:ssa.

4. Valmisteverotus

Suomalainen valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity lähettäjä voivat siirtää tuotteita verottomuusjärjestelmässä Kroatiaan 1.7.2013 alkaen. Siirrossa käytetään EMCS-järjestelmää. Jos kroatialaisella vastaanottajalla ei ole tarvittavaa valmisteverolupaa vastaanottaa tuotteita EMCS-järjestelmässä, ei veroton siirto Kroatiaan ole mahdollinen. Myös tuotteiden verottomissa siirroissa Kroatiasta Suomeen käytetään 1.7.2013 alkaen EMCS-järjestelmää ja tuotteiden vastaanotosta tehdään vastaanottoraportti EMCS-järjestelmässä.

Tullilainsäädännön siirtymäsäännöksiä sovelletaan myös yhdenmukaistetun valmisteveron alaisiin tuotteisiin, kun ne ovat tullimenettelyjen alaisia. Ennen 1.7.2013 vientimenettelyyn asetettuihin, Kroatiaan toimitettaviin tuotteisiin, sovelletaan tullilainsäädännön siirtymäsäännöksiä.

5. Maahantuonnin arvonlisäverotus ja väylämaksut

5.1. Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tavaran maahantuonnilla yhteisöön tarkoitetaan 1.7.2013 alkaen tavaran tuontia laajennetun EU:n arvonlisäveroalueelle.

EU:n nykyisten jäsenvaltioiden ja Kroatian välinen kauppa on 1.7.2013 alkaen EU:n sisäkauppaa, johon sovelletaan erityisiä EU:n sisäkauppaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä. Näistä säännöksistä löytyy lisätietoa Verohallinnon julkaisuista, jotka löytyvät sähköisessä muodossa Verohallinnon Internet-sivuilta www.vero.fi.

Arvonlisäverodirektiivin (112/2006/EY) 405- 410 artikloissa säädetään siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan arvonlisäverotuksessa Kroatian Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä.  Nämä muutokset on hyväksytty Suomessa toimeenpanolailla N:o 221/2013.

Maahantuonnin arvonlisävero kannetaan Suomessa

Arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista. Arvonlisäverolain 86 ja  86 a §:ssä on säädetty tavaran maahantuonnista yhteisöön ja Suomeen.

Arvonlisäverolain 86 §:n mukaan tavaran maahantuontina ei pidetä sellaisen tavaran tuontia, joka on muussa kuin 86 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa asetettu tullikoodeksin 163-165 artiklassa tarkoitettuun sisäiseen passitusmenettelyyn.

Arvonlisäverolain 86 a §:n mukaan tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa, kun se tuodaan yhteisöön. Jos tavaraan on yhteisön tullialueelle tuotaessa sovellettu jotakin arvonlisäverolain 86a §:n 3 momentissa lueteltua tulliselvitysmuotoa tai tullimenettelyä (esim. sisäinen jalostus suspensiojärjestelyin TK 114 artikla), tavaran maahantuonnin katsotaan tapahtuvan Suomessa, jos tavara on täällä kyseisen menettelyn päättyessä. Tällöin syntyy veron suorittamisvelvollisuus.  

Siirtymäsäännökset koskevat tavaraa, joka on tuotu yhteisöön tai Kroatiaan ennen Kroatian liittymispäivää 1.7.2013. 

Säännöksiä, jotka olivat voimassa, kun tavara asetettiin joko täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tai johonkin arvonlisäverodirektiivin 156 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn (mm. tullivarastointimenettely, sisäinen jalostusmenettely) tai tilanteeseen taikka johonkin näihin rinnastettavaan menettelyyn tai tilanteeseen Kroatiassa, sovelletaan edelleen, kunnes tavarat liittymispäivän jälkeen poistetaan kyseisestä menettelystä tai tilanteesta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. tavarat on tuotu ennen 1.7.2013 yhteisöön tai Kroatiaan;
 2. tavarat ovat olleet kyseisessä menettelyssä tai tilanteessa siitä lähtien, kun ne tuotiin yhteisöön tai Kroatiaan;
 3. tavaroita ei ole poistettu tästä menettelystä tai tilanteesta ennen 1.7.2013.

Tällaisiin tavaroihin sovelletaan edellä mainittujen menettelyjen päättyessä Suomessa tai Suomeen tuonnin yhteydessä edelleenkin tavaran maahantuontia koskevia säännöksiä eikä EU:n tavaroiden sisäkauppaa koskevia säännöksiä.

Esimerkki: Kroatiasta  on ennen 1.7.2013 tuotu tavaraa Suomeen. Tavarat on asetettu täällä sisäisen jalostuksen suspensiomenettelyyn. Tavaroista kannetaan maahantuonnin arvonlisävero Suomessa, kun menettely  päätetään Suomessa luovuttamalla tavarat  vapaaseen liikkeeseen 1.7. tai sen jälkeen.

Vastaavasti samoin edellytyksin mikä tahansa, myös sääntöjen vastainen, tavaroiden poistaminen 1.7. tai sen jälkeen edellä mainituista menettelyistä tai tilanteista (johon tavarat on asetettu ennen 1.7.) rinnastetaan tavaroiden maahantuontiin, jos tavaroiden on osoitettu olleen vapaassa liikkeessä Kroatiassa tai yhteisössä.

Säännöksiä, jotka olivat voimassa, kun tavara asetettiin passitusmenettelyyn, sovelletaan edelleen siihen saakka, kun tavarat 1.7 tai sen jälkeen poistetaan kyseisestä menettelystä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. tavarat on ennen 1.7.2013 asetettu passitusmenettelyyn;
 2. tavaroita ei ole poistettu tästä menettelystä ennen liittymispäivää.

Jos kyseessä on tavara, joka on ennen passitusmenettelyyn asettamista ollut vapaassa liikkeessä Kroatiassa tai yhteisössä, rinnastetaan menettelyn päättäminen  maahantuontiin, jos tavara on asetettu passitusmenettelyyn Kroatiassa ennen 1.7.  elinkeinonharjoittajan toimesta tapahtuneen myynnin johdosta. Jos tässä tarkoitettujen edellytysten mukaisesti aloitetun passitusmenettelyn aikana tapahtuu vilppiä tai rikkomusta, rinnastetaan tämä maahantuontiin.

Siirtymäsäännösten mukaan maahantuonnin arvonlisävero tulee kannettavaksi Suomessa myös silloin, kun
1) tavarat on myyty (toimitettu) ennen 1.7. Kroatiasta käytettäväksi ostajalle Suomeen ja
2) myynti Kroatiassa on vapautettu tai olisi voitu vapauttaa verosta vientiä koskevien säännösten perusteella ja
3) tavara maahantuodaan Suomeen 1.7. tai sen jälkeen.

Maahantuonnin arvonlisäveroa ei kanneta Suomessa

Maahantuonnin arvonlisäveroa ei edellä mainitusta poiketen kanneta Suomessa, jos maahantuotu tavara lähetetään tai kuljetetaan laajennetun yhteisön ulkopuolelle.

Maahantuonnin arvonlisäveroa ei kanneta myöskään silloin (muut kuin kuljetusvälineet), kun

 1. vapaassa liikkeessä ollut tavara on tuotu Kroatiasta Suomeen ennen 1.7. ja se on asetettu täällä täysin tuontitullittomaan väliaikaiseen maahantuontimenettelyyn,
 2. tavara poistuu 1.7 tai sen jälkeen Suomessa väliaikaisesta maahantuontimenettelystä ja
 3. tavara lähetetään edelleen tai kuljetetaan takaisin Kroatiaan 1.7 tai sen jälkeen viejälle.

Kuljetusvälineiden osalta tätä säännöstä ei sovelleta. Kun kuljetusvälineiden täysin tuontitulliton väliaikainen maahantuontimenettely Suomessa päätetään 1.7. tai sen jälkeen, arvonlisäveroa ei Suomessa kanneta, jos kuljetusväline on hankittu Kroatiassa tai maahantuotu Kroatiaan ennen 1.7.2013 Kroatian yleisillä verotusta koskevilla edellytyksillä eikä kuljetusvälineelle ole myönnetty viennin vuoksi vapautusta arvonlisäverosta tai arvonlisäveron palautusta.

Kuljetusvälineiden täysin tullitonta väliaikaisen maahantuonnin menettelyä Suomessa päätettäessä ei maahantuonnin arvonlisäveroa kanneta myöskään siinä tapauksessa, kun ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottopäivän ja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen päivämäärän välinen aika on yli kahdeksan vuotta tai tuonnin vuoksi maksettavan veron määrä olisi mitättömän pieni.

5.2. Väylämaksulain (1122/2005) 4 §:ssä  (750/2008) määritelty maksuvelvollinen

Väylämaksulain 1 §:n mukaan Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua sen mukaan kuin väylämaksulaissa säädetään. Väylämaksua on lain 5 §:n 1 momentin mukaan suoritettava, kun alus saapuu ulkomailta Suomeen tai suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan. Se, minkä valtion lipun alla alus purjehtii, ei vaikuta tämän säännöksen soveltamiseen.

Väylämaksulain 4 §:n mukaan laivanisäntä on velvollinen maksamaan väylämaksun.  Väylämaksulain 4 §:n 2 momentin edellytys tulliviranomaisen hyväksymästä Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneesta edustajasta koskee laivanisäntää, joka on sijoittautunut EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon.

Kroatiaan sijoittautunut laivanisäntä on 1.7.2013 alkaen joko itse maksuvelvollinen tai laivanisännällä voi olla Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut tulliviranomaisen hyväksymä edustaja, jolloin molemmat ovat yhteisvastuullisia maksamaan väylämaksun.  

THT