Hoppa till innehåll

Fortsatta ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Kosovo efter 1.1.2016

29.12.2015 14.45
Pressmeddelande

123/2015, LL

EU beviljar ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Kosovo genom förordning (EG) nr 1215/2009 jämte ändringar (TMD 3/2012). Mellan EU och Kosovo tillämpas inget ömsesidigt tullpreferensavtal.

Tillämpningen av ovannämnda förordning har förlängts till slutet av 2020 genom förordning (EU) nr 2015/2423 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 24.12.2015 s. 18-20 ). Förordningen trädde i kraft den 25 december 2015 och tillämpas från den 1 januari 2016. Samtidigt har även andra ändringar gjorts i förordningen.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas fortfarande på produkter med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro eller Serbien när så anges i förordningen (t.ex. kvoter för vin). På dessa länders ursprungsprodukter tillämpas även sådana medgivanden enligt denna förordning som är förmånligare än de medgivanden som fastställs enligt bilaterala avtal mellan länderna och unionen (t.ex. produkter med ingångspris).

Tillämpningen av förordningen avbryts dock i fråga om Bosnien och Hercegovina fr.o.m. den 1 januari 2016, om EU och Bosnien och Hercegovina före den dagen inte undertecknar ett avtal om anpassning av sitt ömsesidiga avtal. Kommissionen kommer att offentliggöra ett meddelande i EUT genast när avtalet om anpassning har undertecknats.

Ursprungsreglerna

Beviljande av förmånsbehandling förutsätter iakttagande av begreppet ursprungsprodukter i del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93. De varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i tillämpningskodexens bilaga 15.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD