Hoppa till innehåll

Kosovo och andra länder i västra Balkan; tullförmåner retroaktivt fr.o.m. 1.1.2011

3.1.2012 15.11
Pressmeddelande

3/2012, MNy/LL

EU beviljar länderna i västra Balkan också ensidiga tullförmåner genom rådets förordning (EG) nr 1215/2009 (EUT nr L 328, 15.12.2009). Denna förordning har tillämpats till den 31 december 2010. Således har till exempel ursprungsprodukter från Kosovo sedan den 1 januari 2011 inte kunnat beviljas några tullförmåner alls, eftersom EU och Kosovo inte har något ömsesidigt avtal om förmånsbehandling.

Genom förordning (EU) nr 1336/2011 (EUT L 347, 30.12.2011) har tillämpningsperioden för ovannämnda förordning förlängts retroaktivt så att förordningen tillämpas 1 januari 2011–31 december 2015. Även andra ändringar har gjorts i förordningen. Förordning 1336/2011 trädde i kraft den 30 december 2011.

Produkter med ursprung i Kosovos tullområde (XK), andra än de enligt nummer 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, får importeras till gemenskapen med befrielse från tullar under de förutsättningar som anges i förordningen. I bilaga I till förordningen finns dessutom kvoterade tullförmåner för vissa fiskprodukter enligt kapitel 03 samt för vissa viner enligt varukod 2204 med ursprung i Kosovo. Även tullsatsen för "baby beef"-produkter med ursprung i Kosovo beviljas tullnedsättning inom ramen för kvoterna. Dessa produkter anges i bilaga II till förordningen. Förmånsbehandling kan alltså sökas retroaktivt från den 1 januari 2011. En förutsättning är att ett ursprungsintyg (som utfärdats eller upprättats i efterhand) visas upp.

Bosnien och Hercegovina samt Serbien har nu bilaterala handelsavtal med EU. Därför omfattas dessa länder inte längre av det utvidgade tillämpningsområdet för förordning 1215/2009.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas fortfarande på produkter med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro eller Serbien när så anges i förordningen. Alla länder i västra Balkan omfattas fortfarande av förordningens vinkvoter (bilaga I till förordningen). På dessa länders ursprungsprodukter tillämpas även sådana medgivanden som är förmånligare än de medgivanden som fastställs enligt bilaterala avtal. Till exempel i fråga om produkter enligt kapitel 7 och 8 i KN-nomenklaturen är tullförmånerna (värdetull och kvantitetstull noll) förmånligare än i avtalen (endast värdetullsandelen är noll).

Ursprungsregler

Beviljande av förmånsbehandling förutsätter iakttagande av begreppet "ursprungsprodukter" i del I avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i tillämpningskodexen (EEG) nr 2454/93. De varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i tillämpningskodexens bilaga 15.

Övergångsbestämmelser för Bosnien och Hercegovina samt Serbien

Varor som den 1 januari 2011 befinner sig under transitering eller i unionen i tillfällig förvaring i tullager eller i frizoner, och för vilka det före detta datum (dvs. före utgången av 2010) utfärdats ett intyg om ursprung i Bosnien och Hercegovina eller Serbien, ska fortsätta att omfattas av förordning (EG) nr 1215/2009 under en period av fyra månader från och med tillämpningsdagen för denna förordning (retroaktivt 1.1–30.4.2011).

Eventuellt upphörande i förtid av tillämpningen av förordningen

De handelsförmåner som beviljas enligt denna förordning ska upphöra att gälla, helt eller delvis, om de inte skulle tillåtas enligt ett undantag från WTO. Ett sådant upphörande ska gälla från och med den dag då undantaget upphör att gälla. Kommissionen ska, i god tid före detta datum, offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning i syfte att informera om detta. Tillkännagivandet ska innehålla uppgift om vilka av handelsförmånerna i denna förordning som inte längre är giltiga och vilken dag de upphör att gälla.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD