Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.10.2016 16.31 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.58
Pressmeddelande

86/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 28 september 2016 förordningarna (EU) nr 2016/1758–(EU) nr 2016/1761 (EUT L 269/4.10.2016, s. 1 – 10) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 24 oktober 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD