Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 28.3.2024 10.55
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 21 mars 2024 genomförandeförordningarna (EU) 2024/964, (EU) 2024/965 och (EU) 2024/966 (EUT, L-serien, 27.3.2024) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Genom förordning (EU) 2024/966 ändras också förordning (EG) nr 1966/94 och upphävs förordning (EG) nr 3176/94.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 16 april 2024 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder