Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 30.10.2019 13.12
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 23 oktober 2019 genomförandeförordningarna (EU) 2019/1811 och (EU) 2019/1812 (EUT L 278, 30.10.2019) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 19 november 2019 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder