Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7.6.2019 9.09
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 3 juni 2019 förordningarna (EU) nr 2019/921, nr 2019/922, nr 2019/923, nr 2019/924, nr 2019/925, nr 2019/926, nr 2019/927 ja nr 2019/928 (EUT L 148, 6.6.2019, s. 1–24) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 26 juni 2019 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder