Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2.5.2019 15.24
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 15 april 2019 förordningarna (EU) 2019/643, (EU) 2019/644, (EU) 2019/645, (EU) 2019/646 och (EU) 2019/647 (EUT L 110, 25.4.2019, s. 1–15)  om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 14 maj 2019 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningarna träder i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder