Hoppa till innehåll

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.9.2020

16.9.2020 13.22
Tiedote

Komissio on antanut 9. päivänä syyskuuta 2020 asetukset (EU) N:o 2020/1288, (EU) N:o 1289, (EU) N:o 1290 ja (EU) N:o 2020/1291 (EUVL L 302, 16.9.2020) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 6.10.2020 tai sen jälkeen. 

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Tullinimiketiedotteet