Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 12.12.2016 8.49 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.21
Pressmeddelande

111/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 10 december 2016 förordningarna (EU) nr 2016/2221–(EU) N:o 2016/2225 (EUT L 336, 10.12.2016, s. 14 - 27 ) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 30 december 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD