Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 8.12.2011 8.39 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.07
Pressmeddelande

203/2011, RAS/TSe,

Kommissionen har utfärdat följande förordningar om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan: (EU) nr 1247/2011 – (EU) nr 1249/2011, 29.11.2011, (EU) nr 1271/2011 – (EU) nr 1272/2011, 5.12.2011.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras:

den 22 december 2011 eller därefter (bilaga 1),
den 28 december 2011 eller därefter (bilaga 2).

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

EUT L 319, 2.12.2011, s. 35, 36, 38, 40
EUT L 325, 8.12.2011, s. 2, 4, 5

TMD