Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 2.7.2013 12.22 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.38
Pressmeddelande

79/2013, MNy/ DvN

Kommissionen utfärdade den 24 juni 2013 förordningarna (EU) nr 615/2013 och 616/2013 (EUT nr L 175, 27.6.2013, s. 10 och 12) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 17 juli 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 fortfarande åberopas under en period på tre månader.

TMD