Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 18.9.2014 14.40 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 11.09
Pressmeddelande

98/2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 11 september 2014 förordningarna (EU) nr 972/2014 och (EU) nr 973/2014 (EUT L 274, 16.9.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan samt förordning (EU) nr 974/2014  (EUT L 274, 16.9.2014) om fastställande av refraktometermetod för mätning av rester av löslig torrsubstans i bearbetade produkter av frukt och grönsaker för klassificeringen av dem i Kombinerade nomenklaturen och förordning (EU) nr 975/2014 (EUT L 274, 16.9.2014) om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 6 oktober 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD