Hoppa till innehåll

Komission täytäntöönpanoasetukset tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

18.9.2014 14.29
Tiedote

95/2014, IOL

Komissio on antanut 4 päivänä elokuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 858/2014 sekä 5 päivänä elokuuta asetukset (EU) 859/2014. (EU) 860/2014 ja (EU) N:o 861/2014 (EUVL L 235, 8.8.2014) liitteissä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 28.8.2014 tai sen jälkeen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT