Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.4.2014 12.24 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 11.02
Pressmeddelande

35/2014, BA

Kommissionen utfärdade den 25 mars 2014 förordningarna (EU) nr 310/2014 och (EU) nr 311/2014 (EUT L 91, 27.3.2014) samt den 28 mars 2014 förordning (EG) nr 336/2014 (EUT L 99, 2.4.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 16 respektive 22 april 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 fortfarande åberopas under en period på tre månader från förordningarnas ikraftträdande.

Europeiska unionens officiella tidning: EUT L 91, 27.3.2014, s. 11,13,14 och EUT L 99, 2.4.2014, s. 2

TMD