Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.4.2021 11.35

Kommissionen utfärdade den 7 april 2021 förordning (EU) nr 2021/600 (EUT L 127, 14.4.2021) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 4 maj 2021 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder