Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 31.7.2013 12.51 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.02
Pressmeddelande

101/2013, MKi/DvN

Kommissionen utfärdade den 25 juli 2013 förordning (EU) nr 722/2013 (EUT L 202, 27.7.2013, s. 7) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 16 augusti 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan under en period på tre månader åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD